Mannau Cymowta Criw Celf ym Merthyr Tudful

Criw Celf Merthyr Tudful: Aberfan

Tecstilau gydag Alison Moger

Sad 20 Gorffennaf, 24 Awst, 21 Medi, 26 Hydref & 23 Tachwedd 2019

10am – canol dydd

Canolfan Gymuned Aberfan, Heol Pantglas, Aberfan, CF48 4QE

Rhaid i’r cyfranwyr ddod i’r sesiynau i gyd

Oed 11-16

Gwneud eich atodyn neu’ch dilledyn eich hun o hen ddeunyddiau. Defnyddio brethynnau wedi’u cadw ac wedi’u taflu a welai eu diwedd mewn claddfa sbwriel, mae hi’n hen bryd arbed ac ail-greu! Torri, ail-siapio, pwytho ynghyd. Gwneud rywbeth dihafal a steilus. Ailwampio rhywbeth o hen ffefryn ag ailgynllunio ac ambell i addurniad, gan ddefnyddio unrhyw beth o ffrogiau, sgerti, trywsus, topiau, crysau a manion fel rhubanau, botymau, les, teis, clymau dolen, toslau a thrimion etc.

Dysgu rhagor am ffasiwn araf drwy’r broses ddylunio a gwneud gyda chreu gwaith sy’n torri tir newydd mewn amgylchfyd meithringar.

Book here: https://www.eventbrite.co.uk/e/criw-celf-merthyr-tydfil-textiles-course-with-alison-moger-ages-11-16-year-olds-tickets-62250685476

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Criw Celf Merthyr Tudful: Dowlais

Celfyddyd Ffotograffiaeth gyda Sheree Murphy

Sad 22 Mehefin, 20 Gorffennaf, 24 Awst, 21 Medi, 26 Hydref a 23 Tachwedd 2019

10am – canol dydd

Llyfrgell Dowlais, Heol yr Eglwys, Dowlais, CF48 3HS

Rhaid i’r cyfranwyr ddod i’r sesiynau i gyd

Oed 11-16

Dysgu arddulliau cyfansoddi, chwilio gwahanol genres ffotograffiaeth o Ddogfennol hyd at Dirlun hyd at Gelfyddyd Gain Byddwn yn bwrw golwg ar hanes ffotograffiaeth a ffotograffwyr cyfoes. Fe ddysgwch amrywiaeth o dechnegau ffotograffiaeth arbrofol ymarferol megis collage a gwneud printiau, a datblygu eich portffolio ffotograffig eich hun.

Book here:

https://www.eventbrite.co.uk/e/criw-celf-merthyr-tydfil-photography-course-with-sheree-murphy-ages-11-16-year-olds-tickets-62910318456

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ysgol Haf Criw Celf: Caerdydd 2019

Dewch aton ni i wythnos o weithgareddau creadigol i’ch ysbrydoli. Gydag ymroddiad ein tiwtoriaid byddwn yn ymorol bod pawb yn ymgartrefu’n iawn ac yn mynd yn ffrindiau cyn pen dim.

Cynigir 25 o lefydd drwy enwebu gan athrawon Ysgol. Fe gewch hyfforddiant creadigol mewn disgyblaethau penodol dros wythnos, yn dod i ben mewn rhannu eich gwaith â chynulleidfa wadd, sef ffrindiau a’r teulu. Bydd y gweithdai’n cynnwys artistiaid sy’n arbenigo mewn Ffilm, Gemwaith, Cerameg, Tecstilau, Gwisgoedd a Lluniadu.

Mae’r rhaglen i bobl 11–17 oed o bob cefndir sydd am ddysgu sgiliau newydd a meithrin hyder, yn ogystal â chael gwybod am yrfa yn y celfyddydau.

Dyddiadau: Llun 29 Gorffennaf – Sadwrn 3 Awst 2019

Amserlen ddyddiol: 9.30am – 4.30pm

Yn: Neuadd Llanofer, 25 Heol Romilly, Caerdydd CF5 1FH

Cymhwyster – Aelodau A2 Criw Celf neu’r rheini fu yn un neu fwy o sesiynau Criw Celf eleni neu fyfyrwyr MAT a enwebwyd gan Athrawon Ysgol

Oed 11-17

Byddwch yn dewis dau gwrs o blith y pump sydd ar gael ac yn cymryd rhan mewn dau gwrs deuddydd a hanner. Rhaid i chi ddod i’r sesiynau i gyd. Mae llefydd yn gyfyngedig.

Cofiwch ddod â chinio a diodydd.

Yn rhan o’r Ysgol Haf fe fydd yna arddangosfa o’r gwaith wnaethoch chi yn Arcêd yng Nghanol Dinas Caerdydd. Byddwch yn curadu ac yn gosod eich gwaith ddyddiau Mercher 14 ac Iau 15 Awst a bydd arddangosiad Preifat i’r cyhoedd ddydd Gwener 16 Awst. Wedyn bydd yr arddangosfa ar fynd tan 30 Awst a rydd le i chi redeg gweithdai neu ddigwyddiadau a sgyrsiau ar sail beth rydych wedi’i ddysgu dan oruchwyliaeth eich tiwtor.

Book here: https://www.eventbrite.co.uk/e/criw-celf-summer-school-cardiff-ages-11-17-years-old-tickets-61876269588

Heledd Wyn

Gwneud Ffilmiau

Dewch i gael gwybod sut i ddatblygu a saernïo syniad yn sgript, a dysgu am gynhyrchu ffilmiau. Chwiliwch eich llais gweledol a sut i adrodd a dangos stori. Byddwch yn bwrw golwg ar dechnegau a sgiliau i ddeall y broses gwneud ffilmiau. Gan ddefnyddio un camera, byddwn yn bwrw golwg ar sut i fframio a chanoli i ddangos a rhannu hanesyn neu ddau. Gewch chi’r hyder i gynhyrchu ffilm fer, deall natur gydweithredol y broses gwneud ffilmiau, a deall cyngor technegol ynghylch camerâu, lensys, goleuo, sain ac onglau camera.

Gemma Forde

Gwneud Gemwaith Modern

Bydd y cwrs carlam, ymarferol yma yn eich cyflwyno chi i lawer o ddeunyddiau a thechnegau sy’n cael eu defnyddio mewn gwneud gemwaith modern. Bydd y technegau’n cynnwys techneg plethu Japaneaidd ‘Kumihimo’, torri geometrig ddeunyddiau ystwyth megis lledr a ffelt a gweithio gyda deunyddiau hydrin megis clai polymer, resin a weiren.  Yn ystod y sesiwn derfynol byddwch yn dewis techneg i’w datblygu’n eitem gemwaith farchnadwy, a bydd gofyn i chi ystyried eu marchnad darged, strategaeth farchnata a diwyg. Wedyn byddwch yn hyrwyddo’ch syniad i fynychwyr eraill y gweithdy.

Anne Gibbs

Collage a chlai: Llestri Dychmygus

Bydd y cwrs yn cychwyn ag ymarferion lluniadu yn defnyddio amrywiaeth o gyfryngau a chelfi. Byddwch yn lluniadu o wylio gan ddefnyddio casgliad o bethau o waith llaw dyn a deunyddiau naturiol. Gan ddefnyddio eich lluniadau byddwch yn dethol, yn cynllunio ac yn dylunio peth tri dimensiwn i’w wneud mewn clai. Fe ddysgwch dechnegau saernïo â llaw megis saernïo torch, pinsio a saernïo slab a thechnegau addurno. Bydd yna arddangosiadau byrion ar sut i ddefnyddio gwahanol gelfi, deunyddiau a rhoi slipiau ceramig a lliwiau dan wydredd. Erbyn diwedd y cwrs byddwch wedi gwneud rhywbeth dihafal o waith llaw mewn clai pridd.

Adeola Dewis

Dawns Fasgiau Doliau Papur Wal

Bydd y cwrs yn cychwyn â datblygu eich sgiliau o ran cyfleu’r ffigur drwy arddullio gwneud olion a gweithio ar y cyd. Byddwch yn datblygu eich lluniadau drwy eich ysbrydoliaeth eich hun ac amrywiaeth o dasgau ymchwilio a herio. Gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau trosglwyddir eich lluniadau a’u chwyddo i greu gwisgoedd a masgiau dyfeisgar. Byddwch yn gwneud cysylltiadau wrth weithio gyda’ch gilydd i saernïo murlun sy’n deffro byd cyfan o’ch gwaith llaw eich hun.

Claire Cawte

Gwneud Ffelt, Trin Brethyn a Llifion Planhigion

Gan ddefnyddio proses gwneud ffelt, llifion planhigion neu bwytho, byddwch yn chwilio tecstilau, gwisgoedd, ffasiwn, cerflunwaith ac addurno. Byddwch yn datblygu eich dyluniadau i wneud unrhyw beth, o’r cymhleth a’r ymfflamychol i’r lleiafsymiol a’r cywrain. Byddwch yn ymchwilio i fywyd a gwisgoedd llwythol, natur a’r byd o’n cwmpas yn fan cychwyn ysbrydoliaeth.

Byddwch yn defnyddio gwlân wrth y gwaith o wneud ffelt i wneud eich brethyn eich hun, wedi’i harddu â nodweddion wedi’u brodio a’i addurno gydag ychwanegu gwead a manylion; a bydd y dyluniadau’n ddihafal, yn deillio o’ch arddull a’ch ysbrydoliaeth eich hun.

Gewch chi fynegi eich syniadau yn iaith weledol gwisgoedd, brethyn neu hyd yn oed masgiau, gan ddefnyddio’r thema ‘Darfod Amdanom neu Ein Llwyth Ni’.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Criw Celf – Ysgol Haf Pen-y-bont ar Ogwr 2019

Dewch aton ni i’n Hysgol Haf greadigol ac ysbrydoledig. Gydag ymroddiad ein tiwtoriaid byddwn yn ymorol bod pawb yn ymgartrefu’n iawn ac yn mynd yn ffrindiau cyn pen dim.

Cynigir 15 o lefydd drwy enwebu gan athrawon Ysgol. Fe gewch hyfforddiant creadigol mewn disgyblaethau penodol dros bedwar diwrnod, yn dod i ben mewn rhannu eich gwaith â chynulleidfa wadd, sef ffrindiau a’r teulu. Bydd y gweithdai’n cynnwys artistiaid sy’n arbenigo mewn Ffotograffiaeth, Tecstilau a Darlunio.

Mae’r rhaglen i bobl 11–17 oed o bob cefndir sydd am ddysgu sgiliau newydd a meithrin hyder, yn ogystal â chael gwybod am yrfa yn y celfyddydau.

Dyddiadau: Iau 2, Gwen 3, Iau 9 a Gwen 10 Awst 2019

Amserlen ddyddiol: 10am – 4.30pm

Man: Tŷ Carnegie, 14 Heol Wyndham, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 1EF

Cymhwyster – Aelodau A2 Criw Celf neu’r rheini fu yn un neu fwy o sesiynau Criw Celf eleni neu fyfyrwyr MAT a enwebwyd gan Athrawon Ysgol

Oed 11-17

Byddwch y n dewis dau gwrs o blith y tri sydd ar gael ac yn cymryd rhan mewn dau gwrs deuddydd. Rhaid i chi ddod i’r sesiynau i gyd. Mae llefydd yn gyfyngedig.

Cofiwch ddod â chinio a diodydd.

Book here: https://www.eventbrite.co.uk/e/criw-celf-summer-school-bridgend-ages-11-17-years-old-tickets-62913438789

Dosbarth Meistr Darlunio gydag Alyn Smith

Bydd y cwrs deuddydd yma’n rhoi blas i chi o ffasiwn beth yw bod yn ddarluniwr ar ei liwt ei hun. Rôl darluniwr yw gallu ysgogi’r dychymyg drwy ychwanegu delweddau at straeon, cyfleu gwybodaeth drwy luniau neu drosi syniadau’n lluniadau, i gyd yn ei ddull neilltuol ei hun. Arweinir y cwrs mewn ffordd anffurfiol, yn eich cymell i siarad a rhannu’ch diddordebau a’ch syniadau.

Diwrnod 1. Gadael eich ôl

Gan gychwyn ag ambell i ymarfer lluniadu sydyn a gweithio mewn llyfr brasluniau, gewch chi le i ddangos a datblygu’r ffordd rydych yn hoffi lluniadu. Gewch chi’ch cymell hefyd i feddwl am eich diddordebau a beth rydych yn hoffi ei luniadu a dechrau coethi eich arddull neu eich iaith weledol eich hun. Fe gewch roi cynnig ar ddefnyddio rhai technegau gwneud delweddau mwy traddodiadol ochr yn ochr â dulliau darlunio digidol.

Diwrnod 2. Rhoi stondin i’ch arddull

Gan ddefnyddio’ch arddull goeth, byddwch yn dewis o blith set o syniadau a chysyniadau ac yn eu darlunio yn eich ffordd ddihafal eich hun. Bydd y cwrs yn cyflwyno sut mae’r diwydiant darlunio’n gweithio a sut mae darlunwyr yn gallu cael gwaith. Yn ddiweddglo hyn byddwch yn gweithio i frîff ar ddiwedd yr ail ddiwrnod, yn rhoi stondin i’ch sgiliau newydd o ran datrys problemau a gwneud delweddau.

Dosbarth Meistr Ffotograffiaeth gyda Lee Aspland

Amcan y Gweithdy Ffotograffiaeth Deuddydd yma yw datblygu eich cynneddf gweld mwy. Mwy o weld. Mwy ohonoch chi. Mwy o’r byd. Dros ddeuddydd fe ddysgwch sut i weld go iawn –

“Looking is a gift, seeing is a power” – Jeff Berner.

Diwrnod 1. Gweld Mwy

I ffotograffydd gweld yw popeth. Ar y Diwrnod Cyntaf fe ddysgwch sut i weld mwy. Sut i weld fel camera. Sut i weld beth sydd yno. Fe ddatblygwch gynneddf gadael i’r llun gael hyd i chi, yn hytrach na mynd i chwilio am lun i’w dynnu. Fe ddysgwch sut i weld yr anghyffredin.

Diwrnod 2. Eich Byd

Mae rhan ohonoch chi ym mhob llun grëwch chi. Gewch chi ddysgu’r offer a’r technegau y gallwch eu defnyddio i rannu beth sydd arnoch eisiau ei ddweud am eich byd. Cychwynnwch ar y gwaith o gael hyd i’ch llais yn ffotograffydd.

Ar gyfer y gweithdy ffotograffiaeth bydd gofyn i chi ddod â chamera digidol gyda chi.

Gweithdy Gwehyddu gyda Laura Thomas

Amcan y gweithdy deuddydd yma yw eich cyflwyno chi i un o grefftau mwyaf hynafol yr hil ddynol: gwehyddu. Saernïo, gwneud, cychwyn yw gwehyddu. Gall fod yn llunio meddal, yn adrodd straeon, yn gemau rhifau, yn fyfyrio, yn gelfyddyd. Byddwch yn chwilio ac yn arbrofi ag amrywiaeth o ddulliau gwehyddu, gyda neu heb wŷdd traddodiadol. Lliw, cymesuredd, gwead a saernïaeth fydd yn sylfaenol o’r dechrau i’r diwedd. Pan ddowch i ben y gweithdy yma bydd gennych set newydd gyffrous o sgiliau hynod o drosglwyddadwy a dealltwriaeth newydd o sut y gwneir brethyn.

Diwrnod 1. Craffter ac ysbrydoliaeth

Fe gychwynnwch â rhoi tro am stiwdio Laura gerllaw, i gael ysbrydoliaeth a chraffter o ran arfer gweithio artist a dylunydd proffesiynol. Pan ewch yn ôl i Dŷ Carnegie, byddwch yn chwilio dulliau dylunio megis amlapio edafedd, gwehyddu papur a collage. Wedyn byddwch yn trosi’r syniadau yma’n wehyddu ar fframiau bychain neu bethau caffael megis broc môr.

Diwrnod 2. Cynyddu

Byddwch yn cynyddu ac yn trosglwyddo i wehyddu ar wŷdd ffrâm a gwŷdd bwrdd. Byddwch yn ymchwilio gan ddefnyddio ap digidol i brosesu eich dyluniadau gweuedig ymhellach yn batrymau mynych dynamig.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Criw Celf Hang outs in Merthyr Tydfil

Criw Celf Merthyr Tydfil: Aberfan

Textiles with Alison Moger

Sat 20 July, 24 August, 21 September, 26 October & 23 November 2019

10am – 12pm

Aberfan Community Centre, Pantglas Road, Aberfan, CF48 4QE

Participants must attend all sessions

Ages 11-16

Make your own accessory or garment from old materials. Use saved and discarded fabrics that would end up in landfill, it’s time to salvage and recreate! Cut it up, reshape, stitch together. Make something unique & stylish. Turn an item from an old favourite with a redesign and some embellishments, using anything from dresses, skirts, trousers, tops, shirts and haberdashery bits of ribbons, buttons, lace, ties, bow,tassels and trims etc.

Learn more about slow fashion through the design and making process creating innovative work in a nurturing environment.

Book here:

https://www.eventbrite.co.uk/e/criw-celf-merthyr-tydfil-textiles-course-with-alison-moger-ages-11-16-year-olds-tickets-62250685476

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Criw Celf Merthyr Tydfil: Dowlais

The Art of Photography with Sheree Murphy

Sat 22 June,  20 July, 24 August, 21 September, 26 October & 23 November 2019

10am – 12pm

Dowlais Library, Church Street, Dowlais, CF48 3HS

Participants must attend all sessions

Ages 11-16

Learn compositional styles, explore different  photography genres from Documentary to Landscape to Fine Art. We will look at the history of photography and contemporary photographers. You will learn arrange of hands on experimental photo techniques collage, print making and develop your own photographic portfolio.

Book here: https://www.eventbrite.co.uk/e/criw-celf-merthyr-tydfil-photography-course-with-sheree-murphy-ages-11-16-year-olds-tickets-62910318456

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Criw Celf Summer School: Cardiff 2019

Join us for a week of creative and inspirational activities with the dedication of our tutors we will ensure everyone settles in well and friendships are quickly made.

25 places are offered through nomination from School teachers. You will receive creative training in specific disciplines over one week, ending in a sharing of your work for an invited audience of friends and family. The workshops will be feature artists specialising in Film, Jewellery, Ceramics, Textiles, Costume and Drawing.

The programme is for people aged 11–17 from all backgrounds who want to learn new skills and gain confidence, as well as find out about a career in the arts.

Dates: Monday 29 July – Saturday 3 August  2019

Daily schedule: 9.30am – 4.30pm

At: Llanover Hall, 25 Romilly Rd, Cardiff CF5 1FH

Eligibility – A2 Criw Celf Members or those who have attended one or more Criw Celf sessions this year or MAT students nominated by School Teachers

Ages 11-17

You will select 2 courses from the 5 available and take part in x2 two and a half day courses. You must attend all sessions. Places are limited.

Please bring lunch and drinks.

As part of the Summer School there will be an exhibition of the work you make at Arcade in Cardiff City Centre. You will curate and install your work on Wednesday 14 & Thursday 15 August with a Private view to the public on Friday 16 August. The exhibition will then run till 30 August with the potential for you to run workshops or events and talks based on what you’ve learned under your tutor’s supervision.

Book here: https://www.eventbrite.co.uk/e/criw-celf-summer-school-cardiff-ages-11-17-years-old-tickets-61876269588

Heledd Wyn

Film Making

Come and find out how to develop and structure an idea into a script, and learn about film production. Explore your visual voice and how to tell and show a story. You will look at techniques and skills to understand the film-making process. Using a single camera, we will look at how to frame and focus to show and share a tale or two. Get the confidence to produce a short film, understand the collaborative nature of the film-making process, and understand technical advice about cameras, lenses, lighting, sound and camera angles.

Gemma Forde

Modern Jewellery making

This practical, fast paced course will introduce you to many materials and techniques used in modern jewellery making. Techniques will include the Japanese braiding technique of ‘Kumihimo’, geometric cutting of plyable materials such as leather and felt and working with malleable materials such as polymer clay, resin & wire.  During the final session you will choose a technique to develop into a marketable jewellery item, you will need to consider their target market, marketing strategy and packaging. You will then pitch your idea to the other workshop attendees.

Anne Gibbs

Collage and clay: Imaginative Vessels

The course will start with drawing exercises using a variety of media and tools. You will draw from observation using a collection of man-made objects and natural materials. Using your drawings you will select, plan and design a three dimensional object to make in clay. You will learn hand-building techniques such as coil building, pinching and slab building and decorating techniques. There will be short practical demonstrations on how to use different tools, materials and apply ceramic slips and underglazes. By the end of the course you will have made a unique hand made object in earthenware clay.

Adeola Dewis

Wall Paper Dolls Masquerade

The course will begin by developing your skills in rendering the figure through mark making stylising and working collectively. You will develop your drawings through your own inspiration and a variety of explorative and challenging tasks. Using a range of materials your drawings will be transferred and scaled up to create inventive costumes and masks.You will make connections as you work together to build a mural conjuring a whole world of your own making.

Claire Cawte

Felt Making, Fabric Manipulation and Plant Dyes

Using the process of felt making, plant dyes or sewing, you will explore textiles, costume, fashion, sculpture and adornment. You will develop your designs into making anything from the elaborate and flamboyant to the minimal and refined. You will explore tribal living & costume, nature and the world around us as a starting point of inspiration.

You will use wool in felt making to make your own fabric, enhanced with embroidered

features and embellished adding texture and detail the designs will be unique to your

own style and inspiration.Express your ideas in a visual language of costume, cloth or even masks, using the theme of ‘Going Extinct or Our Tribe’.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Criw Celf Bridgend Summer School 2019

Join us for our creative and inspirational Summer School with the dedication of our tutors we will ensure everyone settles in well and friendships are quickly made.

15 places are offered through nomination from School teachers. You will receive creative training in specific disciplines over four days, ending in a sharing of their work for an invited audience of friends and family. The workshops will be feature artists specialising in Photography, Textiles and Illustration.

The programme is for people aged 11–17 from all backgrounds who want to learn new skills and gain confidence, as well as find out about a career in the arts.

 

Dates: Thurs 2, Fri 3, Thurs 9 & Fri 10 Aug 2019

Daily schedule: 10am – 4.30pm

At: Carnegie House, Wyndham St, Bridgend, CF31 1EF

Eligibility – A2 Criw Celf Members or those who have attended one or more Criw Celf sessions this year or MAT students nominated by School Teachers

Ages 11-17

You will select 2 courses from the 3 available and take part in x2 two day courses. You must attend all sessions. Places are limited.

Please bring lunch and drinks.

Book here: https://www.eventbrite.co.uk/e/criw-celf-summer-school-bridgend-ages-11-17-years-old-tickets-62913438789

Illustration Masterclass with Alyn Smith

This two-day course will give you a taster of what’s it’s like to be a freelance illustrator. The role of an illustrator is to be able to stimulate imaginations by adding images to stories, communicate information through pictures or to translate ideas into drawings, all in their individual style. The course will be lead in an informal way, encouraging you to talk and share your interests and ideas.

Day 1. Making your mark

Starting with a few quick drawing exercises and working in a sketchbook, you will get to show and develop the way you like to draw. You will also be encouraged to think about the your interests and what you like drawing and start to refine your own style or visual language. You will get to try using some more traditional image making techniques alongside digital drawing methods.

Day 2. Showcasing your style

Using your refined style, you will choose from a set of ideas and concepts and illustrate them in your own unique way. The course will introduce how the illustration industry works and how illustrators are able to find work. This will culminate in you working to a brief at the end of the second day, showcasing all your new found problem solving and image making skills.

Photography Masterclass with Lee Aspland

The aim of this 2 Day Photography Workshop is to develop your ability to see more. More seeing. More you. More world. Over 2 days you will learn how to really see – for if…

“Looking is a gift, seeing is a power” – Jeff Berner.

Day 1. See More

For a photographer seeing is everything. On Day 1 you will learn how to see more. How to see like a camera. How to see what is there. You will develop the ability to let the photo find you, rather than going looking for a photo to take. You will learn how to see the extraordinary.

Day 2. Your World

A part of you is in every photo that you create. Learn the tools and techniques you can use to share what you want to say about your world. Start the process of finding your voice as a photographer.

For the photography workshop you will need to bring a digital camera with you.

Weave Workshop with Laura Thomas

The aim of this 2-day workshop is to introduce you to one of humankinds most ancient crafts: weaving. To weave is to construct, to make, to originate. It can be soft engineering, story-telling, number games, meditation, art. You will explore and experiment with a variety of methods of weaving, both with and without a traditional loom. Colour, proportion, texture and structure will be fundamental throughout. On completion of this workshop you will have an exciting new set of highly transferable skills and a fresh understanding of how cloth is made.

Day 1. Insight & inspiration

You will begin by visiting Laura’s nearby studio, for inspiration and insight into the working practice of a professional artist and designer. On return to Carnegie House, you will explore design methods such as yarn wraps, paper weaving and collage. You will then translate these ideas into weaving on miniature frames or found objects such as driftwood.

Day 2. Scaling up

You will scale up and transfer to weaving on a frame loom and table loom. You will explore using a digital app to process your woven designs further into dynamic repeat patterns.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////