Cefnogwch Ni

Dim ond drwy gefnogaeth ariannol – neu yn nhermau adnoddau ac ati – y mae ein gweithgareddau yn bosibl. Daw’r gefnogaeth hon gan nifer o bartneriaid, yn ymddiriedolaethau a sefydliadau, cymunedau busnes ac unigolion. Os oes gennych chi neu’ch sefydliad ddiddordeb yn ein cefnogi cysylltwch â ni neu gallwch gyfrannu drwy’r ddolen ar waelod y ddalen hon.

Sefydlwyd yr Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig i hybu ac annog y celfyddydau ymhlith y cyhoedd, ac addysgu pobl am y celfyddydau, yn enwedig yn Neuadd Dewi Sant a’r Theatr Newydd. Cyllido a hyrwyddo gwaith A2: Actifyddion Artisitg – rhaglen uchelgeisiol i hyrwyddo ymglymiad cymunedol, addysg gelfyddydol a chynulleidfaoedd Neuadd Dewi Sant a’r Theatr Newydd – yw’r rheswm dros fodolaeth yr Ymddiriedolaeth.

Y meysydd sydd o ddiddordeb i’r Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig yw:-

  • Datblygu cynulleidfaoedd.
  • Helpu i chwalu’r rhwystrau sy’n gallu atal pobl rhag mwynhau’r celfyddydau.
  • Datblygu doniau a sgiliau bywyd, yn enwedig ymhlith grwpiau sy’n gymdeithasol ac economaidd ddifreintiedig, y gallai ymwneud â’r celfyddydau fod yn gatalydd iddynt i ddatblygu’n bersonol a sbarduno newid.
  • Helpu i godi proffil Neuadd Dewi Sant a’r Theatr Newydd.

Mae Neuadd Dewi Sant bellach wedi bod yn Neuadd Gyngerdd Genedlaethol i Gymru ers 25 mlynedd, a’r Theatr Newydd Edwardaidd, sydd newydd gael ei hadnewyddu, wedi bod yn rhan ganolog o fywyd diwylliannol Caerdydd ers 1906. Yn ogystal â chyflwyno rhaglen hynod amrywiol, yn cynnwys cerddoriaeth, dawns a drama, mae’r ddau leoliad yn gweithio gyda’r rhaglen fentr gymunedol Actifyddion Artistig. Bu’r cynllun yn gyfrifol am drefnu 24 project ar hyd a lled Caerdydd a’r ardal o’i chwmpas y llynedd, gydag 860 o sesiynau a 9,868 o bobl yn cymryd rhan. Mae rhaglen addysg a chymunedol Actifyddion Artistig yn cael ei chydnabod fel un o’r goreuon o’i bath mewn lleoliadau sy’n cyflwyno’r celfyddydau perfformio a gweledol mewn ffordd ffres ac arloesol i’r amrywiaeth ehangaf bosibl o bobl, yn enwedig rhai nad ydynt wedi cael cyfle yn y gorffennol i gymryd rhan mewn gweithgareddau celf.

Cliciwch yma i gysylltu â ni.

Gallwch gyfrannu nawr!


Donate Online