Rhowch gynnig ar Gamelan i Ysgolion

“This is now the 4th or 5th year running I’ve brought a group of children to the Gamelan workshop. As always, they thoroughly enjoyed the experience, learnt an awful lot and were enthused to learn more. Each child, no matter of their ability, achieved success and I look forward to bringing the next group to the workshop.”

Huw Lewis – Deputy Headteacher Llancarfan Primary School

Mae gweithdy blas ar y gamelan Neuadd Dewi Sant yn cyflwyno cerddoriaeth Java i ddisgyblion/fyfyrwyr. Mae pob un o’r offerynnau coeth sydd gan Neuadd Dewi Sant wedi ei wneud o efydd, ac wedi ei orffen â phren wedi ei gerfio â llaw. Mae set y gamelan yn cynnwys offerynnau taro tiwniedig, drymiau a gongiau. Mae’r offerynnau eu hunain yn cyfleu ymdeimlad o’r diwylliant ac mae’r seiniau a’r gerddoriaeth yn dra chyffrous – rhywbeth addysgol i’w fwynhau.

Mae’r gamelan yn hwyl, yn brofiad sy’n ysgogi ac sy’n rhan bwysig o addysg cerddoriaeth ar bob lefel. Mae ein sesiynau ar y gamelan yn ymdrin â llawer o’r cysyniadau yn y cwricwlwm cerddoriaeth ar gyfer cyfnodau allweddol 1, 2 a 3. Nid yn unig y mae’r gamelan yn cyflwyno ‘cerddoriaeth o ddiwylliannau eraill’ yn effeithiol, ond gall hefyd gyfrannu at addysgu cerddoriaeth mewn ffyrdd eraill gan roi cyfle i ddefnyddio seiniau newydd ac i ymateb i gerddoriaeth fesul unigolyn a fesul dosbarth.

Mae gweithdai gamelan Neuadd Dewi Sant wedi eu canmol gan Viv John, Ysgol Addysg Caerdydd, UWIC. “Roedd yn wych gallu chwarae’r offerynnau diddorol hyn a chafodd y myfyrwyr sylfaen dda yn yr arddull yn ogystal â syniadau defnyddiol ar sut i’w ddefnyddio yn y stafell ddosbarth”.

Mae’r disgyblion/myfyrwyr yn rhan weithredol a chreadigol o’r gweithgaredd gydol y sesiwn ac mae hyn yn datblygu eu sgiliau gwrando, eu hyblygrwydd a’u gallu i chwarae cerddoriaeth mewn grŵp. Mae hynny yn ei dro yn gwella sgiliau datrys problemau a chyfathrebu ac yn ychwanegu at hunanhyder y disgybl/myfyriwr. Mae’r nodweddion hyn i gyd yn werthfawr o ran datblygiad personol ac academaidd. Mae’r gamelan yn gyfle i addysgu disgyblion/myfyrwyr mewn amgylchedd pleserus ac ymlaciol. Nid oes angen profiad i fod yn rhan o’r gweithdy unigryw hwn. Bydd y grŵp yn cael ei arwain gan gerddor profiadol ar y gamelan a bydd y gweithdy’n werthfawr i’r disgyblion/myfyrwyr a’r athrawon fel ei gilydd.

Mae sesiwn ddwyawr yn costio £95.00 y sesiwn ar gyfer hyd at 20 disgybl/myfyriwr.

Er mwyn bwcio sesiwn gyda ni gallwch naill ai ffonio Cydlynydd y gamelan Rhian Workman i drefnu lle dros y ffôn 02920 878574, neu lenwi’r ffurflen trefnu lle ar waelod y dudalen hon.

 

Atebion i’ch cwestiynau:

  • Sawl aelod o staff galla i ddod â nhw gyda fi?

Rhaid i o leiaf un athro fod yng nghwmni’r disgyblion drwy’r amser ond gallwch ddod â faint fynnoch chi o athrawon gyda chi a gallwch chi i gyd ymuno yn y gweithgareddau os bydd niferoedd yn caniatáu!

Noder:  Os ydych yn bwcio’r pecyn Blas ar Gelfyddydau Cyfunol bydd angen i ddau athro fod yn bresennol, un ar gyfer pob grŵp.

  • Faint o ddisgyblion/fyfyrwyr galla i ddod â nhw gyda fi?

Gall gweithdy gamelan ddarparu ar gyfer hyd at 20 disgybl/myfyriwr – mae digon o offerynnau ar gael ar gyfer 20 disgybl/myfyriwr ar y tro.

• Oes amser penodol ar gyfer y gweithdai?

Fel arfer caiff gweithdai’r bore eu cynnal o 10.00 am hyd 12.00 pm a gweithdai ychwanegol yn y prynhawn o 12.30 pm hyd 2.30 pm.

  • Ydi’r gweithdai’n addas ar gyfer grwpiau sy’n dod o ysgol arbennig?

Ydyn, mae llawer o ysgolion arbennig yn dod â grwpiau i’n gweithdai. Gall cadeiriau fod ar gael pan na all disgybl/myfyriwr eistedd ar y llawr oherwydd anabledd ac mae lle i gadeiriau olwyn hefyd dim ond i chi roi gwybod i ni beth yw eich anghenion pan fyddwch yn trefnu lle.

  • Beth byddwn ni’n ei chwarae?

Yn ystod y sesiwn bydd grwpiau’n dysgu chwarae darn o gerddoriaeth draddodiadol o Java. Gyda grwpiau cyfnod allweddol 3 gallwch ddewis canolbwyntio ar gyfansoddi – gadewch i ni wybod pan fyddwch yn trefnu lle os dyma’ch dewis.

  • Pwy sy’n arwain y gweithdy?

Mae gan Actifyddion Artistig dîm o diwtoriaid gamelan arbenigol a chanddyn nhw arbenigedd a phrofiad mewn arwain gweithdai ar gyfer pob math ar grwpiau ysgol a chymuned.

  • Oes rhywbeth dylai fy nisgyblion/myfyrwyr a fi ei wybod ymlaen llaw?

Caiff yr offerynnau eu chwarae ar y llawr felly mae gwisgo trowsus yn fwy cyfforddus. Rydyn ni hefyd yn gofyn i’r rhai sy’n rhan o’r gweithgaredd a’r rhai sy’n gwylio ddiosg eu hesgidiau.

  • Alla i dynnu lluniau?

Gallwch, mae croeso i chi ddod â’ch camera. Hefyd cewch recordio ar dâp sain neu fideo ar ddiwedd y gweithdy i gael cofnod o berfformiad terfynol y grŵp. Chewch chi ddim recordio’r gweithdy cyfan.

**************************************************************************