14 Mehefin 2017

Cyrchddulliau Gweithredol tuag at Shakespeare

Fe’i lluniwyd i chwilio technegau ymarferol ymgysylltu â thestunau Shakespeare ac ymchwilio iddynt.
19.07.17
9.30am-3.30pm
Neuadd Goffa’r Barri

ARCHEBWCH AR LEIN NAWR

Lluniwyd y gweithdy yma’n benodol ar gyfer athrawon Saesneg sydd heb gefndir na drama na pherfformio. Fe’i lluniwyd i chwilio technegau ymarferol ymgysylltu â thestunau Shakespeare ac ymchwilio iddynt. Bydd yr hwyluswyr, sy’n gweithio gyda chwmnïau megis yr RSC a’r Royal National Theatre, yn defnyddio technegau a chyrchddulliau o’r ystafell ymarfer broffesiynol i roi i chi flwch offer ymarferol er mwyn datgloi’r testun gyda’ch myfyrwyr.

Ei ddiben ydi rhoi – i addysgwyr heb hyfforddiant perfformio – bortffolio o gyrchddulliau ymarferol a chorfforol tuag at destun, all ennyn diddordeb a thrwytho amrywiaeth o wahanol fyfyrwyr mewn cyd-destunau a grwpiau oedran amrywiol.

Yn y gweithdy yma cewch ganllaw a blwch offer ymarferol yn gaffaeliad i ennyn diddordeb eich myfyrwyr yng ngweithiau Shakespeare. Does dim angen gwybodaeth cynt o fynd i’r afael â Shakespeare yn y modd yma.

Byddwn yn cwmpasu cyrchddulliau ac ymarferion ymarferol o ran yr iaith a’r mydr i bob oed a gallu ynghyd â dulliau dadansoddi’r testun, cyrchddulliau llwyfannu a chyfarwyddo a ffyrdd i chwilio’n ymarferol themâu, cymeriadau a byd y dramâu.

Comisiynwyd y cwrs datblygiad proffesiynol parhaus yma yn arbennig gan A2 Clymu – rhwydwaith y Celfyddydau ac Addysg: Canol De. Mae am ddim i athrawon sy’n gwneud cais a bwrw bod ganddynt eirda gan aelod o dîm arwain eu hysgol a’u bod yn cynnig tystiolaeth o sut y bydd hyn yn datblygu eu harfer proffesiynol. Byddwn yn cefnogi ysgolion â chostau cyflenwi athrawon sy’n absennol o’r ystafell ddosbarth yn ystod y cwrs.

Cynigir lluniaeth a chinio ysgafn.

ARCHEBWCH AR LEIN NAWR

Tiwtoriaid

Arweinir y cwrs gan Yvonne Murphy a Nia Lynn sy’n broffesiynolion theatr a chanddyn nhw brofiad penodol a helaeth o weithio ar destunau Shakespeare yn yr ystafell ymarfer ac a chanddyn nhw grebwyll o weithio mewn cyd-destun addysgol.

Yvonne Murphy

Mae gan Yvonne brofiad dros bedair blynedd ar hugain o weithio gyda phobol ifanc a Shakespeare. Ffurfiodd Yvonne Omidaze Productions yn 2008 (www.omidaze.co.uk ) a chyda Chanolfan Mileniwm Cymru cyfarwyddodd ddau gyd-gynhyrchiad Shakespeare a werthodd bob tocyn.

Mae Yvonne wedi gweithio fel cyfarwyddwr a hwyluswr gyda’r English Shakespeare Company, y Royal National Theatre, Gw^yl Ysgolion Shakespeare a Plymouth Theatre Royal yn dylunio ac yn cyflenwi cynyrchiadau rhyngweithiol a gweithdai a rhaglenni hyfforddi athrawon ar gyrchddulliau gweithredol tuag at Shakespeare i fyfyrwyr Cynradd ac Uwchradd fel ei gilydd.

Nia Lynn

Ar hyn o bryd mae Nia’n gweithio ar brosiectau gyda’r LYRIC Hammersmith, HOME Manchester, Donmar Warehouse, yr RSC a Theatr Genedlaethol Cymru.

Roedd Nia gynt yn Bennaeth Llais yn y Music Theatre Academy ac ar hyn o bryd mae’n aelod o’r adran yn y Guildhall School of Music & Drama (yr Adran Dysgu Creadigol). Mae’n athro canu jazz prif astudiaeth yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, y Royal Academy of Music, ac mae’n ddarlithydd gwadd yn y Trinity Laban.

Mae’n Ymarferwr Cysylltiol Addysg y Royal Shakespeare Company, yn cynrychioli eu hadran addysg yn y Deyrnas Unedig a thrwy’r gwledydd. Gweithiodd hefyd gyda’r BBC ar eu cynhyrchiad CBeebies o ‘A Midsummer Nights Dream’ ac wedyn gyda Tim Crouch ar ‘The Complete Deaths’ gyda SpyMonkey, a gyda The Premier League (hyfforddi dysgu creadigol) a chwmnïau ac artistiaid megis Kate Tempest, Jean Abreau, Insight Productions, Phyzical Theatre Company, Gw^yl Ddrama Genedlaethol y Myfyrwyr, Sheffield Theatres a Sound Thinking Australia.

ARCHEBWCH AR LEIN NAWR

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD