25 Gorffennaf 2017

Celc – pecyn gwybodaeth y celfyddydau, llythrennedd a rhifedd

Ai athro ydych? Ai artist ydych?

A oes gennych ddiddordeb mewn archwilio ffyrdd newydd o gydweithio i ddatblygu llythrennedd a rhifedd disgyblion drwy’r celfyddydau.

Hoffwn eich cyflwyno i…

Celc – pecyn gwybodaeth y celfyddydau, llythrennedd a rhifedd

Mae Celc yn newydd sbon ac arddengys sut y gall y celfyddydau ddarparu cyfleoedd sbardunol a chyfoethog i helpu athrawon o ran diwallu gofynion y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd.

Ymweld â celc.celf.cymru

Bwriedir Celc ar gyfer athrawon sy’n dysgu Sylfaen uwch, CA 2 a 3 a darpara syniadau i ysbrydoli, dolenni defnyddiol a chanllawiau ymarferol i gwrdd â gofynion y Fframwaith.

Celc o adnoddau

Mae’n cefnogi athrawon ac artistiaid i ddefnyddio’r celfyddydau i fod yn effeithiol yn yr ystafell ddosbarth. Cefnoga athrawon i ddatblygu llythrennedd a rhifedd drwy dynnu ar adnoddau celfyddydol yn fwy effeithiol a dychmyglon. Nod Celc yw annog cydweithio, cynyddu dealltwriaeth artistiaid o sut y gall eu gwaith gefnogi’r Fframwaith a dealltwriaeth athrawon o gyfraniad nodweddiadol a gwerthfawr artistiaid at ategu a gwella addysgu.

Os ydych yn athro sydd am wybod rhagor am gyfraniad y celfyddydau neu artist sydd am wybod sut i gydweithio ag ysgolion, mae popeth yng Nghelc o ran cydweithio rhwng y ddwy garfan.

‘Mae Celc yn gasgliad cynhwysfawr o adnoddau mawr eu hangen i artistiaid sydd am weithio yn ysgolion Cymru. Mae’n sicrhau bod gan artistiaid becyn gwybodaeth hanfodol o ran sut y gall eu hymarfer fod yn berthnasol i’r cwricwlwm. Mae’n arweiniad sy’n ateb y cwestiwn ‘pam’ yn ogystal â ‘sut’.
– David Powell, Cyfarwyddwr-Reolwr Gwasanaeth Cerdd a Chelf Upbeat Cyf

Mae ystod eang o adnoddau i athrawon gan gynnwys:

  • Mae’r offer dysgu’n rhyngweithiol a gellir eu defnyddio gan y dosbarth cyfan (drwy fwrdd gwyn) neu gan ddisgyblion unigol/grwpiau bychain (gyda thabledi) i gynorthwyo disgyblion i gynllunio, blaenoriaethu, dal a chymharu syniadau a’u gwerthuso. Cefnoga’r offer sgiliau llythrennedd a rhifedd, ond mae ganddynt ddefnydd llawer ehangach yn offer dysgu ar draws y cwricwlwm.
  • Darpara’r Gweithgareddau Cyforiog syniadau bywiog a chyffrous am ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd drwy weithgareddau sy’n seiliedig ar y celfyddydau. Gall yr athro dosbarth eu defnyddio’n annibynnol neu drwy weithio mewn partneriaeth ag artist/sefydliad celfyddydol ac fe’u cynllunnir i gael eu defnyddio’n hyblyg; gellwch ddewis tasgau celfyddydol unigol yn ffocws i’r dosbarth neu wneud y cyfan dros gyfnod estynedig.
  • Astudiaethau Achos – Yn yr adran hon, cewch ystod o esiamplau i’ch ysbrydoli o brosiectau celfyddydol llwyddiannus yn y gorffennol mewn ysgolion a fu o gymorth i ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd.

Ni waeth beth yw’ch pwnc neu’ch celfyddyd, mae’r Pecyn Gwybodaeth hwn yn cynnwys llu o syniadau ysbrydoledig, dolennau defnyddiol ac arweiniad ymarferol i gefnogi eich dosbarth i ddiwallu gofynion y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd mewn ffyrdd newydd, ymgysylltiol a hwyliog.

Rhannwch eich straeon drwy ddefnyddio #DysguCreadigol

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD