26 Medi 2017

Hyrwyddwyr Celfyddydau ar Waith yn Gefn i’w Cymheiriaid

Bu Hyrwyddwyr Celfyddydau A2: Clymu yn rhannu eu profiadau o gydweithredu â phobl broffesiynol yn y celfyddydau i gyfoethogi’r dysgu yn eu hystafelloedd dosbarth.   Mae ein tîm o ddeuddeg o Hyrwyddwyr Celfyddydau i gyd yn athrawon a chanddynt y celfyddydau’n arbenigedd naill ai fel athrawon pwnc, cydlynwyr neu drwy eu hyfforddiant a’u harfer eu hunain.

Ddydd Gwener arweiniodd dau o’r Hyrwyddwyr Celfyddydau o Ben-y-bont ar Ogwr sesiwn lwyddiannus ‘Prosiectau Celfyddydau Mynegiannol: Cydweithredu er Llwyddiant mewn Ysgolion’ i athrawon eraill yn Oriel Ty^ Carnegie ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Yn ystod y prynhawn buont yn trafod arfer gorau a rhai o’r ystyriaethau allweddol ynghlwm â gweithio ar y cyd â rhywun proffesiynol neu gorff yn y celfyddydau.

Er enghraifft:

  • Ymhle mae cychwyn pan fyddwch yn chwilio am artist addas i weithio yn eich ystafell ddosbarth?
  • Am beth y dylech chi feddwl pan fyddwch yn mynd â nhw drwy eu hymweliad neu brosiect?
  • Beth sydd arnynt angen ei wybod a beth mae gofyn i chi gael gwybod ganddyn nhw?
  • Pwy arall ddylai fod yn rhan o gynllunio ymweliad neu brosiect?
  • Sut mae ei gyllido?

Dyfeisiwyd y sesiwn gan Hyrwyddwyr Celfyddydau A2: Clymu a weithiodd ar y cyd ag Artworks Cymru i bennu rhestr wirio a phecyn cychwyn o wybodaeth i athrawon, sy’n tynnu ar y cyngor arfer gorau sydd yn Egwyddorion Ansawdd Artworks Cymru.

Erbyn diwedd y prynhawn roedd pawb wedi’u hysbrydoli, yn llawn brwdfrydedd ac yn fwy hyderus ynghylch dod â phobl broffesiynol yn y celfyddydau i’w hystafelloedd dosbarth. Mae prosiectau celfyddydau llwyddiannus yn gallu sefydlu gwaith sy’n uno’r celfyddydau mynegiannol creadigol ac sy’n plannu profiadau dysgu cofiadwy ar draws y cwricwlwm yn yr ystafell ddosbarth.

Os carech drefnu sesiwn cymar i gymar gan un neu ragor o’n Hyrwyddwyr Celfyddydau ar gyfer staff eich ysgol, grw^p clwstwr, Grw^p Diddordeb Arbennig neu unrhyw rwydwaith arall o athrawon, cofiwch gysylltu â ni. Lle bo’n addas gall A2: Clymu fod ar gael yn gymorth i chi gael hyd i bobl broffesiynol yn y celfyddydau i ddod i’ch ysgol. Os ydych am gael gwybod rhagor ynghylch sut y gallwn fod o gymorth i chi, cofiwch gysylltu â ni drwy ein blog www.a2connect.org ac fe’n cewch ni hefyd ar y Parth Dysgu Creadigol https://dysgu.hwb.gov.wales/go/wesieq

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD