2 Gorffennaf 2018

Pum awgrym da i artistiaid ar gyfer ymorol bod eich prosiect celfyddydau’n cael lle mewn ysgol

A chithau’n artist, fe wyddoch o’r gorau fod eich gwaith yn gallu bod o fudd i sgiliau llythrennedd a rhifedd plentyn.

Ond sut mae argyhoeddi ysgol mai beth rydych chi’n ei wneud ydi’r union beth sydd arni ei angen?

Lle campus i roi cychwyn arni yw gwefan Celc lle cewch chi ddolennau buddiol a chanllawiau ymarferol yn gymorth i chi weithio gydag athrawon i ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd y disgyblion, a chefnogaeth yn gymorth i chi gymryd pob un o’r camau sy’n dilyn:

1 Ymchwilio i’r cwricwlwm a thystiolaeth am y celfyddydau

Cyn i chi wneud dim, gwneud eich ymchwil fel eich bod chi’n deall gofynion yr ysgol a’ch bod yn deall eich gilydd.

Ymorol bod gennych wybodaeth am werth ac effaith y celfyddydau – mae yna ddolennau ar gyfer ‘Pledio achos y celfyddydau’ yn yr adran ‘Sut i weithio gydag ysgolion’ ar y wefan.

2 Meddwl am eich cynnig o safbwynt anghenion ysgolion

Cychwyn gan ddal hyn mewn cof, ac os oes gofyn, meddwl yn greadigol ynghylch y posibilrwydd y bydd gofyn i chi addasu beth rydych yn ei wneud.

Mae gan bob ysgol gynllun sy’n datgan ei blaenoriaethau strategol. Yn ôl pob tebyg bydd y rhain yn cynnwys gwaith yn ymwneud â’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd yn ogystal â mynd i’r afael ag anghenion grwpiau penodol o ddisgyblion (e.e. myfyrwyr dan anfantais, Mwy Abl a Thalentog (MAT)).

Os na fydd eich galwad, eich e-bost neu eich llythyr cyflwyno yn ‘gwerthu’ eich cynnig iddyn nhw mewn modd sy’n cyd-daro, efallai nad ewch chi ddim pellach na’r derbynnydd.

3 Ar bwy y galwch chi? A2: Clymu!

Ewch at app A2: Clymu i weld pa gyfleoedd sy’n cael eu postio – a meithrin perthynas ag athrawon sy’n defnyddio’r app i ddod âphrosiectau creadigol i’w hysgolion.

Gallech hefyd feddwl am siarad yn uniongyrchol â rhywun mewn ysgol. Yn hytrach na mynd at y prifathro, fe allai cysylltu â’r cydlynydd pwnc fod yn gynt ac yn fwy effeithiol. Mae adran cysylltiadau gwefan Celc yn cynnwys cyngor rhagorol yn ogystal â rhestr y mathau o gysylltiadau y gallech fynd atynt.

4 Paratoi ar gyfer cyfarfod cyntaf campus

Unwaith y byddwch wedi trefnu cyfarfod, paratoi piau hi (gweler 1 uchod). Holi cymaint ag y gallwch chi ynghylch yr ysgol – yr ardal mae ynddi, ac unrhyw heriau neilltuol. Hwyrach bod eich sgwrs gychwynnol wedi rhoi dirnadaeth i chi o sut y mae eich gwaith yn cyd-fynd â chynlluniau’r ysgol neu’r athro ond os naddo, dyna’r peth cyntaf y bydd gofyn i chi ganolbwyntio arno yn y cyfarfod.

Cofiwch drafod achosion ymarferol megis amddiffyn plant, datgeliad manylach, iechyd a diogelwch, yswiriant atebolrwydd cyhoeddus ac unrhyw bolisïau perthnasol eraill sydd gan yr ysgol.

5 Taro’r fargen: y briff / cytundeb

Yn dilyn y cyfarfod, drafftio brîff y prosiect, llythyr neu gytundeb sy’n amlinellu manylion, cyfrifoldebau, ac amodau allweddol y prosiect.Mae’n werth chweil i chi roi o’ch amser i wneud hyn i’r dim.

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD