10 Medi 2018

Mentora un i un i athrawon gan ein Hyrwyddwyr Celfyddydau – gwnewch gais erbyn 5 Tachwedd!!

O hyn tan 5 Tachwedd byddwn yn cynnig cyfle i athrawon yn rhanbarth canol y de wella eu sgiliau, eu crebwyll neu eu hyder mewn meysydd dysgu neilltuol, drwy wneud cais am gael eu mentora gan Hyrwyddwr Celfyddydau.

Beth yw mentora?

System gost-effeithiol o arweiniad lled-adeiledig yw mentora yn ôl pa un mae un person yn rhannu ei wybodaeth, ei sgiliau a’i brofiad i roi cymorth i eraill wneud cynnydd

Pam gallai hyn fod yn lles i mi ac i’m hysgol?

Mae mentora yn rhoi cyfle i chi fyfyrio, i ddatblygu eich ymwybod, eich gwybodaeth a’ch sgiliau, i roi gwerth ar y profiad sydd gennych a’i ddefnyddio’n sylfaen, ac i yrru yn ei flaen eich arfer dysgu tuag at nod personol a/neu gyfundrefnol cytûn.

Byddwch chi ar eich ennill o gael mentor a bydd tîm eich ysgol ar ei ennill hefyd. Bydd eich ysgol yn dangos ei hymroddiad i’r gweithlu a bydd eich cydweithwyr ar eu hennill o’r gyrchddulliau gwahanol a’r syniadau newydd y byddwch chi’n eu dwyn yn ôl i’ch gweithle.

Mewn rhai achosion, gall mentor hefyd gefnogi cydweithwyr eraill.

Faint o amser gymer hi?

Rydym yn disgwyl y bydd mentoriaid yn cyfarfod eu mentoreion bob yn fis neu chwe wythnos drwy gydol y flwyddyn academaidd. Dylid trefnu oriau cyfarfod mewn oriau cyfnos pan fo’n gyfleus i’r mentorai a’r mentor ill dau.

Beth allwn ni ei gyflawni’n realistig gyda mentor?

Hanfod mentora yw eich cefnogi chi i gyrraedd nod neilltuol, felly mae gofyn i chi fod yn glir ac yn realistig ynghylch hyn.   Gallai enghreifftiau gynnwys:

Athro a chanddo beth cefndir cerddorol ond heb arbenigedd canu sydd am feithrin sgiliau a hyder i arwain a sefydlu côr ysgol yn yr ysgol.

Neu

Cefnogi athro sydd heb fod yn y celfyddydau i weithio ar y cyd ag artistiaid a/neu gyfadran y celfyddydau i ddatblygu mwy o weithgaredd creadigol yn ei arfer yn yr ystafell ddosbarth.

Does dim gofyn i chi fod yn arbenigwr yn y celfyddydau, ond bydd gofyn i chi fod â nod mewn cof sy’n eich helpu i ddatblygu agwedd ar arfer yn y celfyddydau oddi mewn i’ch gwaith dysgu.

Bydd gofyn i chi gael cytundeb eich prifathro neu’ch tîm rheoli uwch cyn i chi gychwyn, er nad ydym yn disgwyl i’r sesiynau mentora ddigwydd yn ystod oriau ysgol.

Bydd gofyn i chi fod yn fodlon rhoi o’ch ‘oriau cyfnos’ ar gyfer eich mentora a/neu drefnu cyfarfodydd o gwmpas eich amserlen chi ac amserlen eich mentor.

Ni allwn dalu am staff cyflenwi i athrawon os bydd gofyn i chi fod allan o’r ystafell ddosbarth ar gyfer unrhyw sesiynau mentora.

Beth sydd ynghlwm?

  1. Cyfarfod paru cyntaf
    Bydd y mentor a’r mentai yn cyfarfod ac yn dod i adnabod ei gilydd yn anffurfiol i weld a ydyn nhw’n teimlo y byddant yn deall ei gilydd ac yn bâr mentora da.

Os ydi’r ddau’n falch o fynd ymlaen ar ôl y sgwrs gyntaf yma, bydd y berthynas fentora yn mynd yn ei blaen fel sy’n dilyn:

  1. Cyfarfod cytundeb mentora – sgwrs gyntaf i sefydlu ffiniau’r berthynas fentora. Bydd hyn yn cynnwys cytuno ar:
  1. Hyd y mentora, mwy neu lai (6 – 9 mis)
  2. Dyddiadau ac oriau’r cyfarfodydd (cyhyd ag y bo modd)
  3. Man cyfarfod sy’n gyfleus i chi’ch dau ac yn addas
  4. Nodau ac amcanion rydych yn gobeithio eu cyrraedd yn ystod y berthynas

Bydd chwe chyfarfod yn dilyn dros y ddeufis nesaf o fewn ysbeidiau rheolaidd fel y cytunwyd yn ystod y cyfarfod cytundeb tan ddiwedd y cyfnod penodol.

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD