9 Hydref 2018

Chwe awgrym i ymorol bod eich cyfle yn amlwg, yn cael sylw ac yn cael cwsmeriaid/ymgeiswyr

Os oes arnoch eisiau i’r cyfle/gwasanaeth rydych chi wedi’i bostio ar A2:Clymu fod yn amlwg, dyma chwe awgrym i droi eich post o ddiflas i ddisglair:

Key Stages1: Ei gwneud hi’n hawdd i bobl gael hyd i chi – defnyddio meysydd, a geiriau/termau chwilio allweddol

Defnyddiwch y meysydd Cyfnod Allweddol, Ffurf ar Gelfyddyd a phrofiad Arbenigol yn y ffurflen lwytho i fyny i helpu pobl i hidlo eu chwiliad a chael hyd i chi. Pan fydd ymwelydd yn clicio ar un o’r meysydd yma (ee ffurf ar gelfyddyd – celfyddydau gweledol, neu Cyfnod Allweddol – 3) dangosir iddyn nhw’r holl gyfleoedd yn y categori hwnnw, felly mae’n hollbwysig eich bod yn llenwi’r rhain.

Hefyd, meddyliwch am eiriau y gallai’r bobl mae arnoch chi eisiau eu denu eu teipio yn y maes chwilio – tarwch nhw ar bapur a rhoi cynnig ar ambell air ac ymadrodd gwahanol – a defnyddio’r rhain yn eich teitl a/neu gorff eich copi.

Mae hyn yn eitha tebyg i ‘optimeiddio peiriant chwilio’, y clywsoch sôn amdano efallai. Yn y bôn mae’n ei gwneud yn fwy tebygol y bydd pobl sy’n chwilio am beth rydych chi’n ei gynnig yn cael hyd i chi.

Gallwch roi prawf ar hyn unwaith y byddwch wedi cyhoeddi eich cyfle hefyd: a ydi’n ymddangos pan deipiwch chi’r geiriau y byddai pobl yn eu defnyddio petaen nhw’n chwilio am rywbeth o’r fath? Os nad ydi, gallwch fynd yn ôl a’i olygu.

2: Bod yn glir ynghylch pwy rydych chi am i’ch cyfle apelio atyn nhw, a beth mae arnyn nhw eisiau

Mwya’n y byd y gallwch eich rhoi’ch hun yn sgidiau eich cwsmer delfrydol, gorau’n y byd y byddwch yn gallu cyfathrebu â nhw. Efallai y carech ofyn i chi’ch hun:

 • pwy sydd arnoch chi eisiau eu gweld yn darllen ac yn ymateb, pwy fyddai eich cwsmer delfrydol?
 • pa achosion allai ef/hi fod yn eu hwynebu lle gallwch chi fod o gymorth, pa broblemau allwch chi eu rhagweld, eu datrys, pa atebion allwch chi eu cynnig?
 • ym mha ffyrdd y byddan nhw, eu disgyblion, eu hysgol ar eu helw o gyfamodi â chi?

Wedyn ceisiwch sgrifennu am hynny yn y paragraff cyntaf, i ddal eu sylw. Ee Ydych chi’n ei chael hi’n anodd bywiogi rhai pynciau i’ch disgyblion? Oes gennych chi fyfyrwyr sydd bob amser yn ochneidio ac yn rholio’u llygaid pan ddechreuwch chi gyflwyno pynciau a themâu neilltuol? Gallwn ni helpu, drwy ddefnyddio sgiliau syrcas i daro goleuni newydd ar …. ayb.

3: Sôn am fanteision eich cyfle/gwasanaeth, yn eu hiaith/eu termau nhw

Mae o help bod yn benodol ynghylch beth rydych yn ei gynnig a’r manteision, yn hytrach na chynnwys disgrifiad cyffredinol sy’n disgrifio beth rydych yn ei gynnig. Mae pobl broffesiynol byd marchnata bob amser yn pwysleisio manteision dros nodweddion (ee   ) – maen nhw’n ateb y ‘be’ wedyn?’. Felly nid dim ond ‘gan gynnwys batris’ mo’r tegan, mae’n ‘barod i chi’i ddefnyddio, yn syth o’r bocs’.

Nodwedd: Rwy’n cynnig gweithdai syrcas i ddisgyblion o bob oed

Mantais: Mae’r disgyblion yn cael hwyl ac, ar yr un pryd, yn dysgu am amrywiaeth o bynciau megis gwyddoniaeth (pwysau, màs, a disgyrchiant); mathemateg (cyfrif drwy jyglo) …

Mae teitlau’n arbennig o bwysig yma: felly yn lle: ‘Gweithdai rapio i ysgolion cynradd’, beth am ‘Gweithdai rapio i wella hyder, sgiliau cyflwyno a llythrennedd’.

Yn y prif destun, eglurwch beth sy’n digwydd yn y gweithdai yma. Pam mae’r gweithgareddau yma’n effeithiol/yn hwyl? Sut maen nhw’n cysylltu â meysydd eraill y cwricwlwm?

Meddyliwch am unrhyw beth y gallwch ei gynnwys allai wneud i athro eich dewis chi, dros rywun arall.

Ceisiwch sôn am nodau dysgu a chysylltiadau â’r Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghymru.

4. Chwalu unrhyw rwystrau rhag clicio’r botwm ‘cysylltu’

Meddyliwch am:

 • beth allen nhw fod am ei wybod cyn dod i gysylltiad – ceisiwch ateb rhai o’r cwestiynau pwysicaf ee Ydych chi’n gwneud gweithdai untro, sesiynau wythnosol, rhaglenni hirdymor; pa mor bell ymlaen llaw y mae gofyn i mi archebu; oes gofyn i ni ddarparu unrhyw offer
 • oes yna unrhyw fythau mae gofyn i chi efallai eu chwalu ynghylch eich ffurf ar gelfyddyd – i’w gwneud yn llai tebygol y bydd athro yn wfftio beth rydych yn ei gynnig?
 • ydych chi wedi rhoi digon o wybodaeth iddyn nhw ynghylch beth rydych chi’n ei wneud? Gweler 2 uchod. Dyw hi ddim yn ddigon dweud ‘Rwy’n gwneud gweithdai W i ysgolion Y’. Bywiogwch y peth iddyn nhw.

5. Cynnwys geirdaon/dyfyniadau a lluniau

Mae lluniau ohonoch chi wrth eich gwaith mewn ystafell ddosbarth yn syniad tan gamp – fe fyddan nhw’n helpu pobl i ddeall ar eu hunion beth rydych yn ei wneud, ac yn rhoi lle iddyn nhw weld y disgyblion yn cael hwyl/yn astud etc. Neu os ydych yn athro sydd am drefnu ymweliad â stiwdio, beth am lun (cefnau) eich dosbarth ar drip ysgol cynt?  Os llenwch chi’r meysydd testun (mae’n demtasiwn eu hanwybyddu os ydych chi ar frys!) gan ddefnyddio geiriau allweddol y gallai pobl chwilio amdanyn nhw (ee artist mosäig, Caerdydd, blwyddyn 6) fe fydd yn fwy tebygol y bydd eich cyfle chi i’w weld pan fydd pobl yn chwilio gan ddefnyddio’r termau hynny.

Yn iaith marchnata mae geirdaon yn cael eu galw’n ‘brawf cymdeithasol’ ac maen nhw’n hollbwysig. Fe allen nhw wneud y gwahaniaeth rhwng athro yn eich dewis chi, a rhywun arall. Lle bo modd defnyddiwch enwau pobl ac ysgolion (neu fe allai roi’r argraff mai rhai cogio ydyn nhw!).

A2 Connect Opportunity Publish6. Cofiwch gyhoeddi eich cyfle!

Gwelsom fod rhai pobl yn ychwanegu cyfle, ond yn anghofio ei gyhoeddi! Cyn bo hir byddwn yn gosod atgoffwyr awtomatig, ond yn y cyfamser, cofiwch daro’r botwm cyhoeddi ar ôl i chi orffen sgrifennu!

Ac yn olaf… cofiwch rannu eich cyfle ar y rhwydweithiau cymdeithasol gan ddefnyddio ein botymau rhannu cymdeithasol newydd! [hyperlink to article about sharing]

 

 

 

 

Yn dod cyn bo hir

 1. Maw 5th Maw 2024

  Soundworks

  11:00AM - 12:30 PM
  Canolfan Hamdden y Goellewin
 2. Maw 5th Maw 2024

  Soundworks

  1:30PM - 3:00 PM
  Canolfan Hamdden y Goellewin
Gweld digwyddiadau

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD