17 Mehefin 2019

Sut i redeg dwy wers greadigol ar themâu cerddoriaeth a’r planedau i ddisgyblion ysgol gynradd – gan yr animateur cerddoriaeth Helen Woods [2 o 2]

Cyfansoddwr ac animateur cerddorol yw Helen Woods, sy’n gweithio gydag athrawon ysgolion cynradd ac uwchradd a’u disgyblion ers ugain mlynedd, yn creu prosiectau a phrofiadau cerddorol ysbrydoledig, sy’n hwyl. Mae hi’n rhannu awgrymiadau rhagorol yn gymorth i chi greu gwers sy’n gymorth i ddisgyblion ddysgu am gyfres The Planets a chwilio cerddora creadigol. Mae’r Wers Gyntaf yma, daliwch i ddarllen i weld yr Ail Wers

YR AIL WERS

 Fwlly, dyna chi wedi creu gwers gyntafg benigamp yn chwilio seiniau’r blaned ac yn rhoiu cyfle i bawb wneud dewisiadau a gweithio gyda’i gilydd. Beth am wahaniaethau – er enghraifft, os yw rhai disgyblion yn gallu chwarae offeryn?

“Yn yr ail wers, allech chi’u rhoi nhw yn eu grwpiau eto, ac wedyn gofyn i unrhyw un sy’n dysgu offeryn ddod i flaen y dosbarth. Wedyn cael ganddyn nhw sôn wrth y dosbarth am eu hofferyn a dangos iddyn nhw ba seiniau mae’n gallu’u gwneud. Wedyn caiff pob grŵp benderfynu pa offerynnau hoffen nhw’u hychwanegu at eu grŵp, a pham, yn gymorth i wneud sŵn eu planed.

“Mae hyn yn rhoi cyfle i’r offerynwyr ddisgleirio, a hefyd yn rhoi cyfle i’r lleill sylweddoli y gallan nhw hefyd ffurfio barn gerddorol y rhoir gwerth arni. Fe allan nhw synio amdanyn nhw’u hunain fel cynhyrchwyr cerddorol y grŵp os mynnwch chi.”

Sut y byddech chi’n cyflwyno fersiwn Holst?

“Allech chi wrando wedyn ar bytiau o bob un o gyfresi The Planets, a gofyn i’r plant gymharu eu fersiynau nhw â fersiwn Holst.

“Gofynwch iddyn nhw a oes yna unrhyw gyffelybiaethau a gwahaniaethau. Wedyn gofynnwch iddyn nhw, pe taen nhw’n ailddechrau’r holl ymarfer, oes yna unrhyw beth o waith Holst y bydden nhw’n ei gynnwys?

“Wedyn ewch i grwpiau a rhoi cynnig ar hyn, unwaith eto’n recordio’r wers. Mae hyn wedyn yn rhoi cyfle i chi wylio’r ddwy a chymharu a phwyso a mesur.”

Beth yw’r canlyniadau dysgu?

  • Adnabod ac enwi’r gwahanol blanedau
  • Chwilio sain, ymgodymu â chlywed sain
  • Chwarae’n greadigol yn grŵp bach
  • Gwrando ar seiniau a’u pwyso a’u mesur, a gwaith ei gilydd
  • Dilyn arweinydd, gwrando, bod yn amyneddgar, aros eu tro
  • Cyfle i gysylltu â gwersi eraill e.e. tynnu lluniau planedau mewn gwers gelf, barddoniaeth ar gyfer pob planed, clandro maint a phellter mewn gwers fathemateg

Rhagor o adnoddau:

Gustav Holst – The Planets, Full Suite – YouTube

London Philharmonic Orchestra – Holst The Planets, Key Stage 2

Cymdeithas Seryddol Caerdydd

 


*Crëwch a chael hyd i gyfleoedd i’ch ysgol a’ch disgyblion, neu eich busnes creadigol*

Pa un a ydych chi’n athro sydd ar drywydd rhywun creadigol i rannu sgiliau ac ysbrydoliaeth â’ch disgyblion … neu’n rhywun creadigol sydd ar drywydd athrawon a disgyblion all fod ar eu hennill o’ch cyfraniad: cofiwch GREU yn ogystal â CHWILIO am gyfleoedd yn yr adran Cyfleoedd ar wefan A2:Clymu.


Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD