8 Gorffennaf 2019

Llwyddiant i Kay a Karen: artist tecstilau ac athro drama yn cysylltu â’i gilydd ar A2:Clymu

Mae athrawon sydd ar drywydd artistiaid/creadigolion, ac artistiaid/creadigolion sydd ar drywydd ysgolion i gydweithio â nhw, yn cael adran Cyfleoedd gwefan A2:Clymu yn lle tan gamp i gyfarfod eu cymar perffaith. Soniodd Karen Teal, artist tecstilau, wrthym am ymateb i gyfle a’r canlyniad oedd gwaith yn Ysgol Gyfun Pencoed.

Ym mha ffordd rydych chi ynghlwm â’r Celfyddydau Mynegiannol?

Rwy’n athro Celf a Thecstilau ers 33 o flynyddoedd ym maes addysg Uwchradd a Phellach ac yn y gymuned. Dysgais yng Ngogledd Cymru am 26 o flynyddoedd ac yn 2012 penderfynais y byddai’n dda gen i weld sut roedd myfyrwyr yn cael eu dysgu mewn gwledydd eraill, a mynd i weithio i Goleg Dulwich Llundain yn eu Hysgol Uwchradd newydd yn Suzhou Tsieina. Creais adran gelf newydd sbon danlli grai a goruchwylio holl bynciau’r celfyddydau gweledol a pherfformio.

Ar ôl pedair blynedd yn Tsieina penderfynais weld addysg mewn gwlad wahanol. Felly es i weithio mewn ysgol gwbl ryngwladol yn Basel, y Swistir lle’r oedd y myfyrwyr yn wirioneddol amlddiwylliannol ac yn dysgu rhaglen y Fagloriaeth Ryngwladol.

Ym mis Mehefin 2018 dois adre’n ôl i Gymru a bûm yn traddodi gweithdai yn y gymuned, yn gweithio gydag ysgolion ar brosiectau celf neu decstilau fel ymarferwr creadigol ac o’r diwedd yn ailgydio yn fy ngwaith tecstilau fy hun.

Sut clywsoch chi sôn am A2:Clymu?

Pan ddois i’n ôl i Gymru fe wyddwn fy mod yn mudo i Dde Cymru oedd yn ardal gwbl newydd i mi. Felly gwnes rywfaint o ymchwil yn y misoedd cyn dod yn f’ôl i ddod i wybod lle cawn i gefnogaeth yn chwilio am waith.

Beth wnaeth i chi ymgofrestru?

Roedd yn rhoi cyfle i mi rwydweithio, a gweld be oedd ar ysgolion ac addysgwyr eisiau a hefyd gallu mynd i unrhyw ddigwyddiadau fyddai’n help i mi symud yn ôl i addysg ac arfer yng Nghymru.

Gawsoch chi hi’n hawdd ymgofrestru a chreu cyfle?

Medrais gwblhau fy ngwybodaeth i gyd a llwytho i fyny ddelweddau’n hawdd.

Gwelais gyfle wedi’i greu gan Kay Smith, Pennaeth Drama yn Ysgol Gyfun Pencoed. Roedd ar drywydd ymarferwyr i wneud Diwrnod Diwydiant y Celfyddydau Mynegiannol gyda disgyblion Blwyddyn 7. Felly anfonais ateb yn holi yn ei gylch a dyna’i dechrau hi. Soniodd Kay wrtha i am y diwrnod a fy rhoi mewn cysylltiad â’r Pennaeth Celf, Helen Williams, ac es i’w gweld hi. Eglurodd fod gan flwyddyn 7 ddiwrnod yn rhydd o’r amserlen ac y byddai ganddyn nhw bum gweithdy awr gydag ymarferwyr eraill yn y celfyddydau mewn drama, cerddoriaeth, sgiliau syrcas etc. Creais sesiwn tecstilau ymarferol awr o ran hyd iddyn nhw a mynd i’r ysgol ar Fehefin 13eg.

Fyddech chi’n ei ddefnyddio eto?

Byddwn yn ei ddefnyddio eto’n bendant a byddaf yn diweddaru fy ngwybodaeth bob tro bydd yna bethau newydd yn dod i’r fei neu finnau wedi gwneud rhywbeth newydd.

Mae’n ffordd dan gamp o weld be mae pobl eraill yn ei gynnig ac mae hefyd yn rhoi cyfle i gysylltu â phobl eraill, efallai i ymuno â nhw.

 


*Crëwch a chael hyd i gyfleoedd i’ch ysgol a’ch disgyblion, neu eich busnes creadigol*

Pa un a ydych chi’n athro sydd ar drywydd rhywun creadigol i rannu sgiliau ac ysbrydoliaeth â’ch disgyblion … neu’n rhywun creadigol sydd ar drywydd athrawon a disgyblion all fod ar eu hennill o’ch cyfraniad: cofiwch GREU yn ogystal â CHWILIO am gyfleoedd yn yr adran Cyfleoedd ar wefan A2:Clymu.


Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD