9 Chwefror 2020

Cyngor ar ddefnyddio cerddoriaeth yn y dosbarth – cyfres fideo Sgiliau dim Ffriliau – Cerddoriaeth #3

Dechreuwch defnyddio rhythmau cerddorol tra’n datblygu geirfa

Mae dysgwyr yn gallu dechrau cyfansoddi cerddoriaeth gyda geiriau a symbolau wedi’u gosod allan mewn grid

Mwynhewch perfformio fel grŵp

Llwythwch y blog hwn i lawr fel taflen adnoddau.

Cerddoriaeth #3: Dod â cherddoriaeth i’r dosbarth

GWEITHGAREDD 1:  Creu band

I rannu’r dysgwyr i grwpiau i greu band heb i bethau fynd yn draed moch, dilynwch y camau:

  1.  Rhowch yr offerynnau yng nghanol y stafell a gofyn i’r plant eistedd mewn cylch o’u cwmpas. 
  2. Dylid rhannu’r offerynnau’n adrannau. Gallwch wneud hyn yn ôl sut maen nhw’n gwneud eu sain. Felly, ai’r rhan fetel, ynteu groen neu bren o’r offeryn sy’n gwneud y sain?
  3. Rhannwch y dosbarth yn grwpiau hefyd. 
  4. Gallwch wedyn ofyn i bob grŵp ddewis offeryn o un o’r grwpiau offerynnau rydych wedi’u gosod.
  5. Unwaith y bydd gan eich dysgwyr ifainc i gyd offeryn gallwch eu gwahodd nhw i ddechrau gwneud seiniau a dechrau dyfeisio ffyrdd o chwarae gyda’i gilydd. Er enghraifft gyda’i gilydd union, neu un offeryn ar y rhythm (on the beat) a’r llall rhwng y rhythm (off beat). Syniad arall yw i chwarae galw-ac-ymateb, ble mae un offeryn yn canu sain neu rhythm arbennig, a’r eraill yn copio.

GWEITHGAREDD 2:  Cyfarwyddydd y dosbarth

Gwahoddwch un o’ch disgyblion i fod yn arweinydd. Mae hyn yn rhoi canolbwynt i’r dosbarth ac yn helpu i gadw pawb gyda’i gilydd.

Pennwch ystumiau clir i ddweud wrth bawb pa mor uchel neu dawel i chwarae eu hofferynnau, ac yn bwysicaf oll ystum clir sy’n dweud wrth y grŵp pryd i stopio. 

Mae’r ymarfer yma’n helpu’r disgyblion i ddatblygu sgiliau gwrando a chydweithio.

GWEITHGAREDD 3: Cyfansoddi gydag offerynnau

Tasg estynedig i’r uchod byddai gofyn i’r disgyblion weithio mewn grwpiau bychain i gyfansoddi darn o gerddoriaeth.

  1.  Rhowch fan cychwyn iddyn nhw, fel llun neu deimlad, mae gofyn iddyn nhw’i ddeffro yn y cof drwy ddefnyddio eu hofferynnau.
  2.  Rhannwch y dasg yn ddarnau drwy ofyn iddyn nhw ystyried un o’r elfennau cerddorol ar y pryd, gan ddechrau gyda’r seiniau unigol- pa hyd ydy’r seiniau- ydyn nhw’n fyr ac yn siarp ynteu’n hir ac yn estynedig? Beth yw traw y seiniau- pa mor uchel neu isel yw’r nodau?
  3. Nesaf gofynnwch i’r dysgwyr ystyried sut mae’r seiiniau i gyd yn dod at ei gilydd.  Beth ydy ansawdd y gerddoriaeth- oes yna un sain, fel unawd ffidil, ynteu lond gwlad o seiniau gyda’i gilydd? Beth ydy strwythur y gerddoriaeth neu’i hadeiladwaith – A yw’r gerddoriaeth mewn gwahanol adrannau fel pennill a chytgan? Ydy’r cyfansoddwr yn defnyddio ailadrodd, elfennau annisgwyl neu drobwyntiau penodol? Ydy seiniau gwahanol yn cael eu gorwedd un o dan y llall, ac os felly ydyn nhw’n gwrthgyferbynnu neu’n cyfatebu’n dda gyda’i gilydd?   
  4. Unwaith mae’r strwythur/adeiladwaith wedi’i phenderfynu arno, gofynnwch iddyn nhw feddwl am ddeinameg y darn a yw’r offerynnau’n chwarae yn uchel ynteu’n dawel, a sut y mae’n newid ei huchder? Ydy’r tempo  yn araf ac yn hamddenol neu’n swnio fel petai ar frys!  A yw’r gerddoriaeth yn defnyddio munudau o ddistawrwydd?
  5. Ar unrhyw adeg yn ystod y broses hon, dychwelwch at eich gilydd fel dosbarth cyfan i rannu beth maent wedi cyflawnwi hyd yn hyn a rhoi amser am adborth a myfyrio ar y dewisiadau cerddorol mae’r grŵp wedi’u wneud. Atgoffwch y dysgwyr am y syniadau oedd tu ôl i’r darlun/teimlad y cafon nhw ar y dechrau- sut mae’r darn o gerddoriaeth yn cyfathrebu’r syniadau yma? 

Ble nesaf a ble i chwilio am gymorth

CYSYLLTIADAU: Mwy o weithgareddau i’ch dysgwyr (Saesneg yn unig)

http://www.sfskids.org/

https://www.classicsforkids.com/

http://www.bbc.co.uk/schools/websites/4_11/site/music.shtml

http://thesongwritingdoctor.com/

https://www.intofilm.org/resources/67

Dyma’r cyfres o 15 adnodd ‘Sgiliau Syml’, sy’n cyd-fynd gyda fideo ar-lein o’r un enw.

Mae hwn yn #3 o 3 adnodd Cerddoriaeth a fideo.

Mae Hyrwyddwyr Celfyddydau A2 Clymu yn athrawon sy’n gweithio gyda ni i rannu eu profiad ac ymarfer da gydag ysgolion/athrawon eraill yn yr ardal.


*Crëwch a chael hyd i gyfleoedd i’ch ysgol a’ch disgyblion, neu eich busnes creadigol*

Pa un a ydych chi’n athro sydd ar drywydd rhywun creadigol i rannu sgiliau ac ysbrydoliaeth â’ch disgyblion … neu’n rhywun creadigol sydd ar drywydd athrawon a disgyblion all fod ar eu hennill o’ch cyfraniad: cofiwch GREU yn ogystal â CHWILIO am gyfleoedd yn yr Plwg.

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD