23 Mawrth 2020

Cyngor ar ddefnyddio celf gweledol yn y dosbarth – cyfres fideo Sgiliau dim Ffriliau – Celf Gweledol #3

Anogwch eich dysgwyr ifainc i fod yn hyderus gyda’u dewisiadau celf, gan roi le iddyn nhw fod yn annibynnol i ddewis a ddethol eu hadnoddau, a datblygu wal geirfa ar gyfer dadansoddi Celf eraill a chreu Meini Prawf personol i’w hunain.

Mae’r annibyniaeth yn rhoi lle i’r plant ddefnyddio’u creadigrwydd go iawn a gwneud dewisiadau, perffeithio technegau maen nhw wedi’u dysgu, ac arbrofi â gwahanol ddeunyddiau.

Llwythwch y blog hwn i lawr fel taflen adnoddau.

Celf Gweledol #3: Annog eich dysgwyr i fod yn annibynol

Gwneud Safle Creu

Neilltuwch ardal o’r dosbarth am eich Safle Creu, a llenwch â stoc dda o ddeunyddiau ac adnoddau celf. Meddyliwch am gymysgedd:

  • papur o wahanol maint a lliw
  • brwshys a phaent
  • pensiliau, golosg a phasteli.
  • elfennau 3D megis cardfwrdd rhychiog, tâp/pritt a siswrn. Gallwch ychwanegu eitemau ato yn ôl y thema, e.e. ffoil am thema’r Gofod, gwellt a chlai am Oes y Celtiaid.

Gallwch hyd yn oed bennu un plentyn yn ‘rheolwr’ yn gyfrifol am stocio’r man yma, a chanddo rhestr wirio am y stoc, a chyfrifoldeb i adael y staff wybod pan fod angen mwy. Gyda phlant hŷn gallent cael cyllideb i’w gwario bob tymor, gan edrych ar eu prisau arlein: ffordd wych o sicrhau bod y Safle Creu yn cael ei barchu ac o integreiddio dysgu bywyd go iawn yn eich stafell ddosbarth.

Dysgwyr yn gosod y Meini Prawf Llwyddiant

Wrth dadansoddi a thrafod sawl gwahanol mathau o waith Celf byddech yn gyson yn roi’r cyfle i ddysgwyr adnabod pa ddewisiadau sydd ar gael iddyn nhw wrth greu Celf gweledol. Cefnogwch datblygiad dysgwyr annibynnol trwy arddangos geirfa allweddol Celf ar wal neu ar set o gardiau. 

Gall wal geirfa cynnwys: lliwgar, bywiog , tywyll, atmosfferig, golau, cain, trawiadol, anghyffredin, wedi’u fframio’n ganolig, wedi’u fframio ar un ochr, prysur, gwag, strythuredig, llawn manylder, aneglur, siarp, cyferbyniol, patrymog, symbolig, gwreiddiol, hyderus. 

Peidiwch anghofio cynnwys geirfa Sgiliau Creadigol, Dinasyddiaeth a Meddylfryd Twf, a fydd yn cefnogi dysgwyr i fyfyrio ar y broses o greu’r celf yn lle dim ond ar y cynnyrch terfynol: Cydweithio, Dyfalbarhau, Dychmygus, Chwilfrydedd, Disgyblaeth, Cynllunio da, Ymchwilio da, Angerddol, Meddylgar, Moesol, Uchelgeisiol. 

Arddangoswch y geirfa allweddol yma fel bod dysgwyr yn gallu dewis a dethol Meini Prawf eu hunain wrth ddod at brosiect, yn fwy tebyg i fwydlen na rhestr-i-wneud. Mae nifer o’r eirfa yma  yn ddefnyddiol ar draws y cwricwlwm hefyd, felly croeso i chi groes-peillio! 

Ble nesaf: darganfod mwy am addysgu Celf 

Cymdeithas defnyddiol am adnoddau a newyddion ydy’r National Society for Education in Art and Design:

http://www.nsead.org/

Defnyddiwch y linc yma i ffeindio galeri sy’n lleol i chi, a chysylltwch a’u Swyddogion Addysg  am gyngor ac i drefnu taith:

http://www.artswales.org/the-top-10-art-galleries-in-wales/

Darganfyddwch mwy am artistiaid Cymraeg yma:

https://artuk.org/discover/stories/sixteen-wonderful-welsh-artists

Dyma’r cyfres o 15 adnodd ‘Sgiliau Syml’, sy’n cyd-fynd gyda fideo ar-lein o’r un enw.

Mae hwn yn #3 o 3 adnodd celf gweledol a fideo.

Mae Hyrwyddwyr Celfyddydau A2 Clymu yn athrawon sy’n gweithio gyda ni i rannu eu profiad ac ymarfer da gydag ysgolion/athrawon eraill yn yr ardal.


*Crëwch a chael hyd i gyfleoedd i’ch ysgol a’ch disgyblion, neu eich busnes creadigol*

Pa un a ydych chi’n athro sydd ar drywydd rhywun creadigol i rannu sgiliau ac ysbrydoliaeth â’ch disgyblion … neu’n rhywun creadigol sydd ar drywydd athrawon a disgyblion all fod ar eu hennill o’ch cyfraniad: cofiwch GREU yn ogystal â CHWILIO am gyfleoedd yn yr Plwg.

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD