31 Mawrth 2020

Cyngor ar ddefnyddio dawns yn y dosbarth – cyfres fideo Sgiliau dim Ffriliau – Dawns #1

Does dim gofyn i chi fod yn ddawnsiwr i fod yn athro dawns penigamp! Gallwch ymchwilio i ddawns gyda’ch dosbarth drwy wylio enghreifftiau o ddawnsio gwych ar lein. Fe allai fod yn berfformiad byw gan gwmni’r Royal Ballet neu’n fideo o gerddoriaeth pop gyfoes sy’n ennyn diddordeb.

Ymrywymwch eich dysgwyr trwy ofyn iddyn nhw chwilio am bethau penodol o fewn y cynhyrchiadau, gan ddadansoddi a myfyrio ar beth welen nhw. Fel hyn y mae’r sgaffaldio dealltwraeth o beth yw disgwyliadau dawns, gan rhoi iddyn nhw’r gonglfeini ar gyfer creu eu dawnsiau eu hunain.

Addysgwch y geirfa sydd ei angen i ddisgrifio ac adnabod symudiadau dawns a pherfformiadau, gan fagu hyder am yr hynny sy’n arbennig am ddawns.

Llwythwch y blog hwn i lawr fel taflen adnoddau.

Dawns #1: Beth sy’n arbennig am ddawns?

GWEITHGAREDD 1: Bingo dawns

 1. Dewiswch fideo dawns arlein sy’n siwtio eich thema neu fydd yn sicr o bachu diddordeb y dysgwyr. Gallech archwilio gwaith dawnswyr modern megis Jasmin Vordimon neu Matthew Bourne, neu dewis archwilio dawnsiwr o Gymru er enghraifft Sean Tuan John.
 2. Cyflwynwch y symudiadau fesul un, gan gynefino’r plant â’u hystyr fel eu bod yn hyderus gyda beth maent yn chwilio amdano:-
  neidio, troi, ymestyn, troelli, teithio, rholio, siapiau corff cymesur, siapiau corff anghymesur.
 3. Darparwch carden Bingo i’r dysgwyr gyda’r holl eiriau allweddol yma arno, a gofynnwch iddyn nhw cadw llygad am yr amrywiaeth o symudiadau hynny wrth iddyn nhw wylio’r fideo.

GWEITHGAREDD 2: Tenis adferfau

Mae dawns yn defnyddio symudiadau’r corff i gyfleu ystyr. Chwareuwch y gêm yma i fagu hyder gyda sut allem defnyddio’r corff i gyfleu emosiwn ac awyrgylch.

 1. Cyflwynwch i’r dysgwyr adferfau- geiriau gallem ddefnyddio i ddisgrifio’r symudiadau.
 2. Sefwch mewn cylch a rhowch adferf i bob dysgwr o’r rhestr–
  yn gyflym, yn araf, yn drwm, yn ysgafn, yn sydyn, yn llyfn, yn ailadroddus, yn dyner, yn robotig, yn llifeiriol, yn staccato, yn delynegol, yn bwerus.
 3. Dewiswch naill ai i daflu pêl tenis dychymygus i’ch gilydd, neu daflwch eitem go iawn: mae scarffau sidan yn cwympo’n araf a thyner gan rhoi ansawdd llifeiriol i’r symudiadau o’r dechrau.
 4. Fe allech arddangos yr eirfa ddawns benodol yma ar y wal neu ar gardiau fflach er mwyn i’r dysgwyr ddechrau defnyddio’r geiriau yn hyderus yng nghyd-destun eich gwersi.
 5. Amrywiad o’r gêm yma yw i chwarae ‘tenis emosiynau’ i ddatblygu llythrennedd emosiynol eich dysgwyr, gan daflu’r sgarff yn grac, yn gariadus, yn hidio dim, yn anobeithiol, yn feddylgar, yn ddewr, heb ganolbwyntio.

Pa elfennau fyddem yn gweld o fewn perfformiad dawns?

Cerddoriaeth – yn aml defnyddir cerddoriaeth ffilm/cerddorfaol am berfformiadau dawns, gan eu bod yn rhoi sain llawn amrywiaeth y gall eu dehongli mewn nifer o ffyrdd. Gall creu rhythmau ar gyfer perfformiadau dawns trwy clapio, llafarganu, chwarae drymiau neu tapio rhannau o’r corff.
Gwisgoedd – gall gwisgoedd cymryd ffurf hetiau neu benwisgoedd, dod â thamaid o liw perthnasol neu atgoffa’r cynudlleidfa o gyd-destun hanesyddol/diwyllianol.
Celfi (props) – Eitemau i’w dal/codi/sefyll arno yw’r celfi. Mae casgliad o sgarffau/ffabrigau amrywiol yn ddefnyddiol i arbrofi gyda defnyddio celfi, a gall eu defnyddio at sawl achos.
Awyrgylch/Stori – Oes yna thema neu stori i’r darn? Sut mae’r stori’n cael ei hadrodd?
Deinameg – Oes yna newid yn y mathau o symudiadau, er enghraifft o symudiadau bach i symudiadau mawr egniol?
Tempo – A yw hi’n araf ac yn hamddenol neu ydy’r dawnswyr yn edrych fel petai ar frys!
Strwythr neu Adeiladwaith – A gellid rhannu’r dawns i sawl adran gwahanol, fel pennill a chytgan mewn cân? Oes yna ailadrodd, elfennau annisgwyl neu drobwyntiau penodol?
Distawrwydd – Oes yna adegau o ddistawrwydd? Pam?
Goleuo – Sut mae’r perfformiad yn cael ei goleuo a sut mae hynny’n ychwanegu at neges neu awyrgylch y darn? Cymharwch er enghraifft golau cannwyl, golau penodedig (spotlight), goleuadau lliw.
Llwyfannu – Sut mae’r llwyfan wedi’u gosod? Ydy’r cynudlleidfa’n sefyll neu’n eistedd o flaen, tu ôl, neu o gwmpas y perfformiad?

Ble nesaf a ble i chwilio am gymorth?

CYSYLLTIADAU: Gwyliwch perfformiadau dawns gyda’ch dysgwyr.
https://jasminvardimon.com/
http://www.matthewbourne.com/
https://ndcwales.co.uk/
https://www.wmc.org.uk/

Dyma’r cyfres o 15 adnodd ‘Sgiliau Syml’, sy’n cyd-fynd gyda fideo arlein o’r un enw.
Mae hwn yn #1 o 3 adnodd Dawns a fideo.
Mae Hyrwyddwyr Celfyddydau A2 Clymu yn athrawon sy’n gweithio gyda ni i rannu eu profiad ac ymarfer da gydag ysgolion/athrawon eraill yn yr ardal.


*Crëwch a chael hyd i gyfleoedd i’ch ysgol a’ch disgyblion, neu eich busnes creadigol*

Pa un a ydych chi’n athro sydd ar drywydd rhywun creadigol i rannu sgiliau ac ysbrydoliaeth â’ch disgyblion … neu’n rhywun creadigol sydd ar drywydd athrawon a disgyblion all fod ar eu hennill o’ch cyfraniad: cofiwch GREU yn ogystal â CHWILIO am gyfleoedd yn yr Plwg.

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD