19 Chwefror 2021

Taflu’r goleuni ar Artistiaid Mynegiannol: James Doyle Roberts

Nes ymlaen y mis yma, bydd James Doyle Roberts yn arwain dau gwrs byr i athrawon:

 

Ymagweddau tuag at Theatr Gorfforol yn y Stiwdio ac at Berfformiad – ar gyfer athrawon Drama Cyfnod Allweddol 3 ac uwch.

Dod â’ch Sgiliau Syrcas i’r Iard neu’r Gampfa – ar gyfer Cyfnod Allweddol 2, 3 ac uwch.

 

Fe gawson ni sgwrs gydag e am ei waith, a sut daeth e i sefydlu ei gwmni ei hun, Citrus Arts, ym Mhontypridd.

Meddai James…..

Rwy’n enghraifft dda o sut mae’r celfyddydau’n gallu achub pobl ifanc sy’n profi diffyg cefnogaeth a chyfeiriad. Y Celfyddydau Awyr Agored, y Syrcas a Theatr Gorfforol yw fy maes i, ac mae pob un yn dibynnu’n fawr ar ddysgu gan gyfoedion, hunanddibyniaeth, a gwaith tîm.

Mewn Ysgolion Syrcas yn Llundain a Pharis, ro’n i’n arbenigo mewn acrobateg awyrol a chreu cymeriadau ar arddull clown. Es i ymlaen i berfformio mewn stadiymau Olympaidd, mewn pebyll ar sioeau teithio, ac yn y West End.  Yn y cyfnod hwnnw, cefais gyfle i berfformio o flaen Arweinwyr Gwledydd, hyfforddi 50 o fechgyn ysgol yn India ar gyfer seremoni Olympaidd, ac actio fel dwbl styntiau i Cillian Murphy yn ffilm “Sunshine” Danny Boyle. Ers datblygu fy hunan fel Cyfarwyddwr, rydw i wedi creu gwaith ar gyfer Theatr Genedlaethol Llundain, digwyddiadau celfyddydau ledled gwledydd Prydain, ac wedi sefydlu elusen Citrus Arts sy’n ymroddedig i adeiladu prosiectau dysgu creadigol ar gyfer pobl sy’n byw mewn ardaloedd o amddifadedd economaidd.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, drwy gyfnod Covid 19, dw i wedi bod yn adnewyddu hen Neuadd yn fy ardal leol. Elusen leol i bensiynwyr sy’n berchen arni, ac maen nhw am ei rhoi i’r genhedlaeth nesaf, felly rydw i wedi bod yn gweithio ar ei chreu yn lle ar gyfer Dysgu Creadigol rhwng cenedlaethau, lle gall arbenigwyr sydd wedi ymddeol yn rhannol addysgu sgiliau ymarferol ym maes y celfyddydau i bobl iau. Mae’r syrcas, celfyddydau awyr agored a theatr gorfforol yn gyfrwng da ar gyfer y math yma o gyfnewid diwylliannol rhwng cenedlaethau.

Mae gen i ddau o blant bach, felly gweithiodd ein teulu’n galed ar chwarae creadigol a dychmygus, ac mae hynny wedi gofyn am lawer o beirianneg syml, cynllunio, ac adeiladu pethau gyda’n gilydd – roedd ganddon ni “Racŵn” yn y tŷ ac felly roedd yn rhaid i ni adeiladu maglau cymhleth a chartŵnaidd gyda rhaffau, pwlis, ‘abwyd’, a gorsafoedd goruchwylio!

 

“Shipwrecks – Receivers of the Wreck” 2019 yn TrAction, Crewe

Mae Citrus Arts yn creu “Profiadau Eithriadol i Bobl Bob Dydd” yng nghymoedd y de, ac rydyn ni’n credu y dylai creadigrwydd a’r celfyddydau fod yn rhan o fywyd bob dydd. Mae cyswllt agos rhwng pileri Cwricwlwm Cymru a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 Cymru, o ran y pwyslais a rennir ar gyfrifoldeb a thwf personol – mae’r elusennau rydw i wedi’u sefydlu ac yn gweithio iddynt yn hyrwyddo gwerthoedd Caredigrwydd, Dinasyddiaeth a Chreadigrwydd i bob oed.

Rwy’n rhoi’r un gwerth ar amser yn gweithio mewn ofyrôls brwnt ag ydw i’n gwisgo ‘onesies’ lycra.

Yn dod cyn bo hir

 1. Maw 5th Maw 2024

  Soundworks

  11:00AM - 12:30 PM
  Canolfan Hamdden y Goellewin
 2. Maw 5th Maw 2024

  Soundworks

  1:30PM - 3:00 PM
  Canolfan Hamdden y Goellewin
Gweld digwyddiadau

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD