20 July 2020

Transition to Year 7

Activity pack for school pupils transitioning from year 6 to year 7 / Pecyn gweithgaredd ar gyfer disgyblion ysgol sy'n trosglwyddo o flwyddyn 6 i flwyddyn 7

Transition to Year 7

Everything is different and a little strange at the moment and the transition from primary school to secondary school is naturally a bit of a nervous time for pupils. With a such a disrupted summer term we know that there is additional stress and worries for those pupils heading to secondary school in September and so we hope to offer some support to this process.

We have created a “passport to year 7” pack which is a freely downloadable and specially designed for year 6 pupils. There will be exercises to help them work through and find solutions to dealing with the feelings and uncertainty they may have.  The aim of the pack is to support a sense of self esteem and understanding of one’s strengths.  This is intended as a  a fun and creative way to guide pupils through their Summer and  their journey to secondary school in September.


Trosglwyddo i Flwyddyn 7

Mae popeth yn wahanol ac ychydig yn rhyfedd ar hyn o bryd ac mae pontio o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd yn gyfnod nerfus i ddisgyblion. Gyda’r holl darfu ar dymor yr haf gwyddom fod yna straen a gofidiau ychwanegol i’r disgyblion hynny sy’n mynd i’r ysgol uwchradd ym mis Medi ac felly gobeithiwn gynnig rhywfaint o gefnogaeth gyda’r broses hon.

Rydym wedi creu pecyn “pasport i flwyddyn 7” sy’n hawdd i’w lawrlwytho ac wedi’i gynllunio’n arbennig ar gyfer disgyblion blwyddyn 6. Bydd ymarferion i’w helpu yn ystod y cyfnod a dod o hyd i atebion i ddelio â’r teimladau a’r ansicrwydd a allai fod ganddynt.  Nod y pecyn yw cefnogi ymdeimlad o hunan-barch a dealltwriaeth o gryfderau’r unigolyn.  Mae’r pecyn i fod yn ffordd hwyliog a chreadigol i dywys disgyblion drwy eu haf a’u siwrne i’r ysgol uwchradd ym mis Medi.

Categories: Activity Pack
Tags: Secondary

Coming soon

View Events

Plwg is the place for artists and teachers to find and share great arts education opportunities

plwg.cymru is the all-Wales arts, culture and education matchmaking website to support collaboration between teachers, creatives, arts and cultural organisations.
EXPLORE OPPORTUNITIES