A digital pack helping you to compose with Helen Woods / Pecyn digidol yn eich helpu i gyfansoddi gyda Helen Woods

Young composers digital course

Unfortunately our Young Composer course had to be cancelled due to the COVID19 outbreak. We didn’t want you to miss out so we have created a digital course for you to take part in. This pack includes an introduction from Helen Woods on what the course is, audio of The Dripping Tap Cannon by Helen Woods and worksheets in English and Welsh on how to compose your own piece based on a sound that you find in your house.


Cwrs digidol cyfansoddwyr ifanc

Yn anffodus bu’n rhaid canslo ein cwrs Cyfansoddwr Ifanc oherwydd yr achosion o COVID19. Nid oeddem am i chi golli allan felly rydym wedi creu cwrs digidol i chi gymryd rhan ynddo. Mae’r pecyn hwn yn cynnwys cyflwyniad gan Helen Woods ar beth yw’r cwrs, sain o The Dripping Tap Cannon gan Helen Woods a thaflenni gwaith yn Saesneg a Chymraeg ar sut i gyfansoddi’ch darn eich hun yn seiliedig ar sain rydych chi’n dod o hyd iddi yn eich tŷ.

File Type: zip
Categories: Composition, Education Pack, Music
Tags: Keystage 4, Keystage 5