3 February 2017

CALL OUT FOR ACTION LEARNING SET PARTICIPANTSGALW AM GYFRANOGWYR SET DYSGU GWEITHREDOL

A2:CONNECT is planning to run a series of Action Learning Set Meetings across the next year. We are now asking artists and teachers who are interested in taking part to get in touch with us.

Action Learning

Action Learning is an approach to individual and organisational development. Working in small groups known as ‘sets’, people tackle important organisational issues or challenges and learn from their attempt to change things.

The Action Learning Set model is a focused and structured method of interrogating an issue, and is closely facilitated by a trained ALS facilitator. It is inspired by coaching and mentoring theory, and assumes that the participant presenting their issue has all the knowledge they need to find a way forward when asked the right questions. You can find out more here: http://www.actionlearningassociates.co.uk/action-learning/

Theme

The A2:Connect Action Learning Set will be themed around arts practice in educational contexts and we will be inviting participants to reflect on their own practice and experience of delivering projects in school settings. This is an opportunity for participants to strengthen their skills, experience and confidence.

Who should take part?

We are asking artists and teachers to put themselves forward for this opportunity, and ideally you should be actively involved in the delivery of an arts project in an educational context.

You should be aware of the following parameters before you apply:

  •  Each participant joins and takes part voluntarily – you can’t be sent or send anyone else in your place.
  • Participants should be committed to reflection, be willing to learn and comfortable with sharing issues and challenges.
  •  Typically what is discussed in an ALS will be confidential. Participants of the Action Learning Set will set their own rules around confidentiality when the set begins.

The Time Commitment

Action Learning Sets run across a day and there will be 4 day Actions Learning Sets run across the next year. The first date will be Thursday 6th April and a further 3 dates will be set with participants once they have been selected.

Costs we will cover

A2:Connect cannot offer a fee for participants or funding for supply cover, but we are offering to cover travel costs and will also provide lunch on each day.

Application Process

To apply, please click the following link and fill out the google form: Application Form

You will be asked for a biography and to let A2:Connect know why you would like to take part in the Action Learning Set.
The deadline for applications is Tuesday 7th March 2017.Mae A2:CLYMU yn bwriadu rhedeg cyfres o Gyfarfodydd Set Dysgu Gweithredol yn ystod y flwyddyn nesaf. Rydym yn awr yn gofyn i artistiaid ac athrawon sy’n ymddiddori mewn cymryd rhan gysylltu â ni.

Dysgu Gweithredol

Ymagwedd tuag at ddatblygiad unigol a chyfundrefnol yw Dysgu Gweithredol. Yn gweithio mewn grwpiau bychain o’r enw ‘setiau’, mae pobol yn mynd i’r afael â materion neu heriau cyfundrefnol o bwys ac yn dysgu gan eu hymgais i newid pethau.

Dull o holi achos ydi’r model Set Dysgu Gweithredol ac iddo ganolbwynt ac adeiledd, ac fe’i hwylusir yn glòs gan hwyluswr Set Dysgu Gweithredol hyfforddedig. Fe’i hysbrydolir gan theori hyfforddi a mentora, ac mae’n bwrw bod gan y cyfranogwr sy’n cyflwyno ei achosion yr holl wybodaeth mae arno’i hangen i gael ffordd ymlaen o ofyn y cwestiynau iawn iddo.

Cewch wybod rhagor yma:  http://www.actionlearningassociates.co.uk/action-learning/

Thema

Bydd thema Set Dysgu Gweithredol A2:Clymu ynghlwm ag arfer yn y celfyddydau mewn cyd-destunau addysgol a bydd yn gwahodd y cyfranogwyr i fyfyrio ynghylch eu harfer eu hunain a’u profiad o draddodi prosiectau mewn ysgolion. Mae hwn yn gyfle i gyfranogwyr gryfhau eu sgiliau, eu profiad a’u hyder.

Pwy ddylai gymryd rhan?

Rydym yn gofyn i artistiaid ac athrawon ymgynnig am y cyfle yma, ac yn ddelfrydol dylech fod yn rhan weithredol o draddodi prosiect celfyddydau mewn cyd-destun addysgol.

Dylech fod yn ymwybodol o’r cyfyngiadau canlynol cyn i chi wneud cais:

  •    Mae pob cyfranogwr yn ymuno ac yn cymryd rhan yn wirfoddol – ni ellir mo’ch anfon ac ni allwch anfon neb arall yn eich lle.
  •    Dylai’r cyfranogwyr fod yn ymroddedig i fyfyrio, yn fodlon dysgu a bod yn gartrefol yn rhannu achosion a heriau.
  •    Yn nodweddiadol bydd popeth a drafodir mewn Set Dysgu Gweithredol yn gyfrinachol. Bydd cyfranogwyr o’r Set Dysgu Gweithredol yn pennu eu rheolau eu hunain ynghlwm â chyfrinachedd pan gychwynna’r set.

Yr Ymroddiad Amser

Mae Setiau Dysgu Gweithredol yn rhedeg ar draws diwrnod a bydd pedair Set Dysgu Gweithredol ar fynd dros y flwyddyn nesaf. Y dyddiad cyntaf fydd dydd Iau 6ed Ebrill a phennir tri dyddiad eto gyda’r cyfranogwyr unwaith y byddant wedi’u dewis.

Y costau y byddwn yn ymorol amdanynt

Ni all A2:Clymu gynnig ffi i gyfranogwyr na chyllid at gostau cyflenwi, ond rydym yn cynnig ymorol am gostau teithio a byddwn hefyd yn cynnig cinio bob dydd.

Y Broses Gwneud Cais:

I wneud cais, cliciwch y cyswllt sy’n dilyn a llenwi’r ffurflen google: Application Form

Gofynnir i chi am fywgraffiad ac i roi gwybod i A2:Clymu pam mae arnoch eisiau cymryd rhan yn y Set Dysgu Gweithredol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydi dydd Mawrth  7 Mawrth 2017.

Coming soon

View Events

Plwg is the place for artists and teachers to find and share great arts education opportunities

plwg.cymru is the all-Wales arts, culture and education matchmaking website to support collaboration between teachers, creatives, arts and cultural organisations.
EXPLORE OPPORTUNITIES