16 February 2017

A2:Connect Artists Fair and Network MeetingA2:Clymu: Ffair Artistiaid a Chyfarfod Rhwydwaith

A2:Connect will be hosting an Artists Fair and Network Meetingon 5 April 2017 to bring together artists and professionals working in schools in the Central South area of Wales. We would like to encourage teachers, creative agents, arts development officers, artists and any other arts education professionals to attend as delegates.

The event is made up of a number of elements:

  • Artists Fair – artists and arts organisations will showcase their work in a Trade Fair environment, and will be available for informal discussion
  • Artists Showcase Workshops in the school, which delegates can request to observe (the number of observers will be limited appropriately within the school day)
  • Regional Network Meeting, forum and discussion

The event is intended to build connections between artists and arts education professionals who engage artists, to showcase artists that are available to work in schools and to promote discussion.

Delegates can choose to attend part or all of the event. A detailed schedule of workshops available to observe will be provided closer to the event, but approximate timings will be:

1pm – 5pm: Workshops in the school (Places to observe these are strictly limited and must be agreed in advance)

3pm – 6.30pm: Artists Fair

5pm – 6.30pm: Regional Network Meeting

Please check the box in the order form for each part of the event which you are interested in attending. We will follow up with you if you would like to observe Artists Showcase Workshops.

For further information please contact zoe@arts-active-trust.flywheelstaging.com

Book nowBydd A2:Clymu yn llywyddu Ffair Artistiaid a Chyfarfod Rhwydwaith ar 5 Ebrill 2017 i ddwyn ynghyd artistiaid a phobol broffesiynol sy’n gweithio mewn ysgolion yn ardal Ganol De Cymru. Carem annog athrawon, asiantiaid creadigol, swyddogion datblygu’r celfyddydau, artistiaid ac unrhyw bobol broffesiynol yn y celfyddydau i’w mynychu.

Mae’r digwyddiad yn cynnwys nifer o elfennau:

●  Ffair Artistiaid – bydd artistiaid a chyrff yn y celfyddydau’n rhoi stondin i’w gwaith mewn amgylchfyd Ffair Fasnach, a byddant ar gael i gael trafodaeth anffurfiol.

●  Gweithdai Stondin Artistiaid yn yr ysgol, y caiff dirprwyon ofyn am gael eu gwylio (cyfyngir ar y nifer o wylwyr yn briodol oddi mewn i’r diwrnod ysgol)

●  Cyfarfod Rhwydwaith Rhanbarthol, fforwm a thrafodaeth

Bwriad y digwyddiad ydi meithrin cysylltiadau rhwng artistiaid a phobol broffesiynol ym maes addysg y celfyddydau sy’n cyflogi artistiaid, rhoi stondin i artistiaid sydd ar gael i weithio mewn ysgolion a hyrwyddo trafod.

Caiff y mynychwyr ddewis ddod i’r digwyddiad ar ei hyd neu ran ohono. Yn nes at y digwyddiad darparir rhaglen fanwl o weithdai sydd ar gael i’w gwylio, ond dyma fydd yr oriau’n fras:

1pm – 5pm: Gweithdai yn yr ysgol (Nifer benodol o lefydd sydd yna i wylio’r rhain a rhaid eu cytuno ymlaen llaw)

3pm – 6.30pm: Ffair Artistiaid

5pm – 6.30pm: Cyfarfod Rhwydwaith Rhanbarthol

Ticiwch y blwch yn y ffurflen cadw lle ar gyfer pob rhan o’r digwyddiad rydych yn ymddiddori mewn dod iddi. Cysylltwn â chi wedyn os oes arnoch eisiau gwylio Gweithdai Stondin Artistiaid.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â zoe@arts-active-trust.flywheelstaging.com

ARCHEBWCH AR LEIN NAWR

 

Coming soon

View Events

Plwg is the place for artists and teachers to find and share great arts education opportunities

plwg.cymru is the all-Wales arts, culture and education matchmaking website to support collaboration between teachers, creatives, arts and cultural organisations.
EXPLORE OPPORTUNITIES