Celfyddydau i hybu iechyd a lles

Mae creadigrwydd yn gallu cyfrannu’n fawr at ein hiechyd a’n lles meddyliol a chorfforol cyffredinol.

Y rhaglen Celfyddydau ac Iechyd Digidol

Cafodd ein rhaglen Celfyddydau ac Iechyd Digidol ei datblygu o waith a wnaed gyda phreswylwyr a staff mewn cartrefi ymddeol a chartrefi gofal yng Nghaerdydd. Mae’r gyfres hon o adnoddau ar-lein yn rhoi syniadau a chymorth i ofalwyr i’w galluogi nhw i weithio’n greadigol, naill ai mewn grwpiau neu’n unigol, gyda’r nod o wella lles, rhannu atgofion ac ysgogi’r synhwyrau.  Drwy’r gweithgareddau hyn, mae modd gwella sgiliau echddygol manwl, sgiliau cydsymud llaw a llygad, a sawl cynneddf bwysig arall.
I gael rhagor o wybodaeth ac i ddefnyddio’r adnoddau digidol hyn, anfonwch e-bost i a2@arts-active-trust.flywheelstaging.com

Peilot Creadigol Doeth am Iechyd

Yn ystod haf 2023 byddwn ni’n gweithio gyda GLL Better Leisure Centres a’r GIG yng Nghaerdydd i dreialu prosiect a fydd yn golygu cynnal gweithgareddau creadigol yng nghanolfannau hamdden Caerdydd. Mae’r sesiynau’n rhai hamddenol a chymdeithasol, gan greu ymdeimlad o gwmnïaeth a chyfleoedd i feithrin cyfeillgarwch. Maen nhw hefyd yn helpu i fynd i’r afael â’r ynysigrwydd a’r unigrwydd y gallai pobl fod yn ei deimlo wrth iddyn nhw wella. Mae’r prosiect yn cael ei gynnal ar y cyd â Doeth am Iechyd, sef rhaglen atgyfeirio rhwng meddygon teulu a Better Leisure Centres.  Mae tîm Better Health yn rhoi cyfleoedd sydd wedi’u teilwra i gleifion unigol sydd eisoes â chyflyrau meddygol, gan eu hatgyfeirio at raglen gweithgarwch corfforol sydd wedi’i dylunio’n benodol ar eu cyfer nhw, a hynny am bris fforddiadwy.

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD